ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 13:43
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
"ރައީސް ނަޝީދުގެ ނިންމެވުން ބަދަލުވެގެންދާނީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ލޯތްބަކަށް ނޫނީ ބޮޑު ނަފްރަތަކަށް": މަހްލޫފް
މާލެ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނެސްދެއްވީ ރައީސް ސާލިހް
މިނިވަންކަމާއެކު ދީނީ އިލްމު އުނގަނައިދީ ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ރައީސް ސާލިހްގެ ސަރުކާރުގައި ދެއްވައިފައިވޭ
ރައީސް ނަޝީދު ކަންކަން ކުރައްވާގޮތާމެދު އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ހިތުގައި ހިތްހަމަނުޖެހުން އުފެދިފައިވޭ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ނިންމެވުން ބަދަލުވެގެންދާނީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ލޯތްބަކަށް ނުވަތަ ބޮޑު ނަފްރަތަކަށްކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ކަންމަތީގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެމްޑީޕީއަށް ލިބުނީ އުއްމީދު ކުރި ނަތީޖާއެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ބުރުގައި އިންތިޚާބު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ވެސް މި ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑީ ރައީސް ސާލިޙަށްކަން މަހްލޫފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން، ދެވަނަ ބުރުގެ އެންމެ މުހިއްމުކަމެއް ދޭންވީ ވީހާވެސް ހެނދުނު ހެނދުނާ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވޯޓުލުމަށްފަހު، ލިބޭނެކަމަށް ޔަގީންވެފައިހުރި ވޯޓުތައް ހޯދުންކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކަށް މީގެ ކުރިން ރައީސް ސާލިޙަށް ވޯޓު ނުދޭ އަދި ވޯޓު ނުލާ ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް، ކޮންމެ ސަޕޯޓަރެއްވެސް އެއް ވޯޓް އެމްޑީޕީއަށް ހޯދައިދިނުންކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޕީއެމް އިން ނުކުމެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަރުގެތައް ދޮށަށް ގޮސް އެއްވެ، ހަޅޭއްލަވާ، ހަޖޫޖަހާ ހިސާބަކަށް ނުދޭ. އަޅުގަޑުމެން އަދި މި އިންތިޚާބަކުން ބައްޔެއްނުވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބައްޔެއްނުވޭ އިނގޭތޯ. މާދަމާވެސް ވޯޓުލާން ފަށާއިރު، ހަމަ ފޮށްޓަށްލާނީ އެއް ވޯޓު. ފުރަތަމަ ވޯޓުން ފަށާނީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ އެމީހުންނެކޭ އެއްވަރަށް ގަދަކޮށް
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް

އަދި އެހެން ރައީސުންނަށް ނުކޮށްދެވި ހުރި ކަންކަން ރައީސް ސާލިޙު ކޮށްދެއްވިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، ދީނީ އިލްމު އުނގަނައިދީހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ރައީސް ސާލިޙުގެ ސަރުކާރުގައި ދެއްވައިފައިވާ ކަމަށާއި، ރައީސް ސާލިޙުގެ ވެރިކަމުގައި މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން އުނގަނައިދޭން އުޅުއްވާ ކަނބަލުންނަށް ދާއީމީ ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން އެމްޑީއެން ވެސް އުވާލެއްވީ ރައީސް ސާލިޙު ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން، މުއިއްޒު ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި 7 އަހަރު ހުންނެވިއިރުވެސް މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވާ ދެއްވާފައިނުވާ ކަމަށާއި މާލެ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނެސްދެއްވީ ވެސް ރައީސް ސާލިހު ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެހެނިހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓުތަކުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ދެވަނަ ބުރުގައި އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭނެކަމަށާއި، އެ މަންޒަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ރަށްރަށުން ވެސް އަދި މާލެއިން ވެސް ފެންނަމުންދާކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، މިވީ ދުވަސްކޮޅުތެރޭގައި ފެންނަ މަންޒަރަކީ، އަދި ރަށްރަށުން އިވޭ އަޑަކީ، ރައީސް ނަޝީދު ކަންކަން ކުރައްވާގޮތާމެދު އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ހިތުގައި ހިތްހަމަނުޖެހުން އުފެދިފައިވުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ނަޝީދުގެ މި ނިންމެވުމުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ރައީސް ނަޝީދާމެދު އުފެދޭ ލޯތްބަކަށް ނުވަތަ ނަފްރަތަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް