ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 06:29
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
އެމްޑީޕީ
ދެވަނަ ބުރަށް ތައްޔާރުކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުން
ދެވަނަ ބުރެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ބަލާ ތިބީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން: ރައީސް
 
ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކެމްޕެއިންގައިވެސް އިންތިޚާބު ދެވަނަ ބުރަކަށް ގެންދިޔުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
30،000ށް ވުރެގިނަ ވޯޓު އެހެން ކެންޑިޑޭޓުން ނަގާފައި އެބައޮތް ކަމަށާއި ދެވަނަ ބުރަކަށް ދާންޖެހުނީ އެހެންވެގެންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ނިކުތީ އެއްބުރުން މިކަން ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެދުވަހުވެސް އިންތިޚާބު ދެވަނަ ބުރަކަށް ގެންދިޔުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދެވަނަ ބުރަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ އެކި ޖަގަހަތަކުގައި އެމްޑީޕީން މިހާރު ކުރިޔަށްގެންދާ ސިލްސިލާ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ޖަގަހައިގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކަން ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާލުމުންވެސް އެނގޭކަމަށެވެ.

ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބައޮތް. 30،000ށް ވުރެގިނަ ވޯޓު އެހެން ކެންޑިޑޭޓުން ނަގާފައި އެބައޮތް. މިއީ ދެވަނަ ބުރަކަށް އަންނަންޖެހުނު ސަބަބު. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ދެވަނަ ބުރަކަށްވެސް ތައްޔާރުވެގެން. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެން މިވަގުތު އަތުވެދާނެކަމަށް ވިސްނާ ޕްލޭން ކުރަމުންދިޔައީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ކުރީ ރޭ ދެންނެވިފަދައިން އަދި މިކުޅެވުނީ އެއް ހާފް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

މީގެކުރިން ރައީސް ވިދާޅުވި ވާހަކަ ތަކުރާރުކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ނިކުމެ މިތިބީ މެޗަކަށް ކަމަށާއި އަދި ކުޅެވުނީ އެއް ހާފުކަމަށެވެ. ހާފް ޓައިމުގައި ޗޭންޖުރޫމަށް ވަދެ ކަންކަން ރާވާލާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިން ގޯލު އެއް ގޯލުގެ ޑެފިސިޓެއްގައި މިތިބީ. ހާފް ޓައިމްގައި ޗޭންޖު ރޫމަށް ވަދެ އަލަށް ރާވައިލައިފިން. ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ޑިފެންޑަރުންނާއި ފޯވާޑުން އެބަތިބި. ޝާހު ގޯލުޖަހާނެ. ދެވަނަ ހާފަށް މިނިކުންނަނީ މާގަދަކޮށް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރާނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއެއް ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭތަން ފެނޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް