ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 23:19
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
އެމްޑީޕީ
ބޯހިޔާވަހިކަން
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 20 އަހަރުވެފައިވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދޭނަން، ސިޔާސަތުވަނީ އެކުލަވާލާ ނިމިފައި: ރައީސް
 
ކަރެކްޝަންސް އާއި ޔުނިވަރސިޓީ މުވައްޒަފުންގެ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ވިނަރެސް ފްލެޓްގެ ޑައުންޕޭމަންޓާއި ކުލި ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެންނަވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
އެމްޕީއެލް ފްލެޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓް ކުޑަކޮށް ކުއްޔަށް ހެޔޮބަދަލެއް ގެންނަވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މާލޭގެ ރަށްވެހިންނާއި ހިޖުރަކޮށްގެން އުޅޭ އެންމެންނަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާތާ 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެންމެންނަށް ޚާއްސަކޮށް ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ލިބޭނެ ހައުސިންގ ސްކީމެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލޭ ރަށްވެެހިންނަށް އެކަނި ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދިނުމަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ބިންވެރިޔާ ސްކީމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާއިރު އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ކަންމަތީގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ކަންމަތީ ބައްދަލްވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ބޯހިޔާވަހިކަންކަމަށެވެ. މާލޭގައި އެތައް އަހަރަކު އުޅޭ މީހާއަށް އޭނާ އުފަން ބިމުން ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބޭއިރު މާލެއިންވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ މަގެއްނެތްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މިސަރުކާރުން މިމައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމަށް އެކަމާއި ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ، ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާ 20 އަހަރަށްވުރެ ގުނަ ދުވަސްވީ މީހުންނާއި މާލޭގައި 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެންމެންނަށް ހައުސިންގ ސްކީ،މް ދަށުން ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކޮށްދޭނަން. އެކަމުގެ ސިޔާސަތުތައް މިދިޔަ ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި. ދެން އޮތީ ފައިނަލްކޮށް އެކަން އިއުލާންކުރުން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މާލޭގެ ރަށްވެހިންނާއި ހިޖުރަކޮށްގެންއުޅޭ އެންމެންނަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދައިދޭނަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން ކުރިންވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދުގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމްސް އާއި ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ކަރެކްޝަންސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ހިނގަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަސްޓަމްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މިހާރު ހާމަކޮށްފައިވާއިރު ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކަރެކްޝަންސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފްލެޓްތައްވެސް ހަވާލުކުރާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުން މީގެ ދެދުވަސްކުރިން ރައީސް އާ ބައްދަލުކުރައްވާ އެމްޕީއެލް ފްލެޓްތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓާއި ކުލި ބޮޑުކަމުގެ ޝަކުވާކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެމްޕީއެލް ފްލެޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓް ކުޑަކޮށް ކުއްޔަށް ހެޔޮބަދަލެއް ގެންނަވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަންވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މާލޭގެ ގޭގެއަށް ކުރާ ޒިޔާރަތުގައި ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ވިނަރެސް ފްލެޓްގެ ޑައުންޕޭމަންޓާއި ކުލި ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން އެތަނުގެ ޑައުންޕޭމަންޓަށް ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސް ކުލި ކުޑަކޮށް ހެޔޮ ބަދަލެއްގެންނަވާނެކަމަށާއި އެކަންވެސް އިއުލާންކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭތަން ފެނޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް