ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 16:14
ސުބްޓޫ؛ ބްރެޒީލްގެ ކުރެހުންތެރިއެއް
ސުބްޓޫ؛ ބްރެޒީލްގެ ކުރެހުންތެރިއެއް
ރޮއިޓާސް
ބްރެޒީލްގެ ކުރެހުންތެރިޔާ
ލޯފަން މީހުންނަށްވެސް ބަލާލެވޭ ފަދަ ކުރެހުމެއް!
 
ކުރެހުމުގައި ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖު، ލޯފާން މީހުންނަށްވެސް އެނގޭނެހެން ކުރެހުން ފަރުމާ ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ހުރީ ބްރެޒީލްގެ ފަންނުވެރި ކުރެހުންތެރިޔާ، ސުބްޓޫ
 
ތަސްވީރު ބުނާ ވާހަކަ، ލޯފަން މީހުންނަށް ދޭހަވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށްވެސް ބްރެޒީލްގައި މިހާރު ދަނީ މަގުމަތީގެ ކުރެހުންތައް އަޅަމުން

ހުރިހާ އެންމެންގެ ބައިވެރިވުމާއި ޝާމިލުވުން އެކުލެވޭ، ވަށާ ޖެހިފައި ވާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ޤައުމެއް ކުރިއަރާ ދިއުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިއްރު ކަމާއި މެދު ދެބަސް ވެވޭކަށް ނެތެވެ. މުޖުތަމަޢެއްގެ ގޮތުގައި އެކަކަށް ލިބިދޭ ޢިއްޒަތާއި ލައްޒަތުން، އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުކުރުމަކީ، ގުޅުން ބަދަހި ވެއްޓެއް ބިނާވެގެން ދިއުމުގެ އަސްލުވެސްމެއެވެ. ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް، އައިބެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން ނިގުޅައި ނުގަތުމަކީ ޙަޤީޤީ ތަރައްޤީ ކަމުގައި ޤަބޫލު ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ބްރެޒީލްގެ ސައު ޕޯލޯއަކީ ކުރެހުންތެރިންގެ ފަންނުވެރިކަމުން އެ ސިޓީގެ މަގުތަކަށް ކުލަކުލައިން ދިރުން ގެނުވާފައި އޮންނަ ސިޓީއެކެވެ. މާނަ ފުން މެސެޖުތަކާއި ޢުއްމީދު އާ ކޮށްދެނިވި މެސެޖުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކުރެހުންތައް ބަލާލުމަށް އެތައް ބަޔަކު ޝަޢުޤުވެރިވެއެވެ. ތަސްވީރު ބުނާ ވާހަކަ، ލޯފަން މީހުންނަށް ދޭހަވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށްވެސް ބްރެޒީލްގައި މިހާރު ދަނީ މަގުމަތީގެ ކުރެހުންތައް އަޅަމުންނެވެ.

ގްރެފިޓީ ނުވަތަ މަގުތައް މަތީގައި މި ހުންނަ ކުރެހުންތަކަކީ ލޯފަން މީހުން ފިޔަވާ އެހެން އެންމެންނަށްވެސް ފެންނަ ކުރެހުންތަކެއް ކަން އަހަރެމްނަށް އިހުސާސް ކުރެވުނު. އެކަމާ ވިސްނަމުން ގޮސް، މުޖުތަމަޢު، ނުވަތަ އާބާދީގެ އެންމެންނަށްވެސް އަހަރަމެންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ، މި ފަންނުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރީ. ލޯފަން މީހުންނަށްވެސް މި ގްރެފިޓީތަކުން ދޭ މެސެޖުތަކުގައި ބައިވެރިވެލުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހި ކޮށްދިނީ.
ސުބްޓޫ؛ ބްރެޒީލްގެ ކުރެހުންތެރިއެއް

ކުރެހުމުގައި ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖު، ލޯފަން މީހުންނަށްވެސް އެނގޭނެހެން ކުރެހުން ފަރުމާ ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ހުރީ ބްރެޒީލްގެ ފަންނުވެރި ކުރެހުންތެރިޔާ، ސުބްޓޫ އެވެ. މަގު ހިނގާ މީހުންނަށް ފެންނާނެހެން ކުރަހާފައި ވާ މި ކުރެހުން ފަރުމާ ކޮށްފައި ވަނީ، ލޯފަން މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ޓެކްސްޓައިލްއެއް ނުވަތަ އަތްލުމުން، އެ ބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް ދޭހަވާ ގޮތަށް އުފުލިފައި ހުންނަ އުފުލުންތަކެއް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. އެހެން ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވަނީ ނަމަ، ކުރެހުމުގައި ވާ މަންޒަރުތަކާއި ބައްޓަންތަކާއި ކުލަތަކާއި، ކުރެހުމުގެ ބޮޑުމިން އަންގައިދިނުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައި ވަނީ ލޯފަން މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ބްރެއިލް އެލްފަބެޓް ނުވަތަ އަކުރުތަކެވެ.

ގްރެފިޓީއަކީ އާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނަ ކުރެހުންތަކެއް. އެންމެންނަށް ފެންނަން ހުންނަ އެއްޗެއް. ދާރުލްއާޘާރެއްގަ، ނޫނީ ބޮޑު ގެލަރީއެއްގަ ފޮރުވާ ތަޅުލާފަ ހުންނަ އެއްޗެއް ނޫން. މީހެއްގެ އަމިއްލަ މިލްކިއްޔާތުގަ ފޮރުވާފަ އޮންނަ އެއްޗެއްވެސް ނޫން. ގްރެފިޓީގެ އެންމެ ޚާއްޞަ ސިފައަކީ، އާންމު ތަނެއްގަ، އެއްވެސް އަގަކާ ނުލާ އެންމެންނަށްވެސް އެ ކުރެހުމެއް ބަލާލެވެން އޮންނަ އޮތުން.
ސުބްޓޫ؛ ބްރެޒީލްގެ ކުރެހުންތެރިއެއް

ސުބްޓޫ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ބްރެއިލް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ގްރެފިޓީ އަރޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ދިރާސާތަކުގައި އޭނާ ވަނީ 3 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ހޭދަ ކޮށްފައެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބެމުން ދާ މި ކުރެހުމުގެ ކޮންމެ ބަޔަކީވެސް 3ޑީ ޕުރިންޓަރަކުން ޕުރިންޓް ކޮށްފައި ވާ ބައެކެވެ. ކުރެހުމަށް އިތުރު ދިރިއުމެއް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި އޭގައި ކުލަޖައްސާފައި ވަނީ ޚުދު ސުބްޓޫގެ އަމިއްލަ އަތުންނެވެ.

ވަރަށް ހިތްގައިމު. ހީވަނީ އެހެން ދުނިޔެއެއްހެން. ދުވަހަކުވެސް ހިތަކަށް ނާރާ، ގްރެފިޓީއެއް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު އަހަރަމެން ކަހަލަ މީހަކަށް ލިބިދާނެއޭ. އަހަންނަ ބޮޑުދައިތަ ކިޔާ ޖީލިއޯ މިތާ މި ހުރީ. އޭނާ އަހަންނަށް މި ހިތްގައިމު ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނީ. ހަމަ އެކަނި އެލޫލިއާއަކަށް ނޫން. އެކަމަކު، ލޯފަން އެތައް ބަޔަކަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދީފި، މި ހިތްގައިމު މަސައްކަތް ބަލާލަން.
އެލޫލިއާ އަލްވޭޒް ކޮރްދޭއިރޯ؛ ލޯފާން މީހެއް

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، 2.2 ބިލިއަން މީހުންނަކީ ދުރު ނުވަތަ ކައިރި ފެނުމުގައި އުނިކަން ހުންނަ މީހުންނެވެ. ބްރެޒީލްގައި އެންމެ ފަހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޯހިމެނުމުގެ ރެކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު، ލޮލަށް ފެނުމުގައި އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތައް ހުރި މީހުންގެ ޢަދަދު، 6.5 މިލިއަނަށް އަރައެވެ. 5 ލައްކަ 6 ހާހެއްހާ މީހުންނަކީ ލޯފަން މީހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް