ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 12:31
ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
އިންތިހާބީ މަރުހަލާތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިން ގޮވާލައިފި
ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ އެންމެހާ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ގޮވާލާފައިވޭ
އިންތިހާބީ މަރުހަލާތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނޭ
ކެމްޕޭންތަކަށް ފައިސާ ހަރަދުކުރުމުގެ ހާމަކަން އިތުރު ކުރުމަށް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އިސްލާހު ކުރުމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ވަނީ ގޮވާލާފަ

އިންތިހާބީ މަރުހަލާތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރެންސީން އެފަދައިން ބުނެފައި ވަނީ ވޯޓު ވިއްކުމާއި، އައިޑީކާޑު ވިއްކުން ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިނގަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން މަރުހަލާ އާމެދު އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބުނީ ވޯޓު ގަތުުމުގެ ތުހުމަތުތައް އިތުރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުން ކެންޕޭނުކުރުމުގައި ނަޒާހާތްތެރިވުމާއި، އިންތިހާބީ މަރުހަލާތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ހަމަހަމަ އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރެވޭ ކެންޕޭނެއްގެ ބަދަލުގައި ވޯޓު ގަތުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން އިންތިހާބީ މަރުހަލާތަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނީ ވޯޓު ގަތުމުގެ ތެރެއިން އިންތިހާބުވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެބައެއްގެ ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ހަރަދުކުރާ މަދު ފަރާތްތަކެއްގެ މަސްލަހަތް އިސްކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބަލިކަށިކުރުވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިފަދަ މައްސަލަތައް އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ތަހުގީގުކޮށް، ވޯޓުލާމީހުންގެ ނިންމުންތަކަށް ނަހަމަ ގޮތުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ އެންމެހާ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި އަދި ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އިންތިހާބީ ދުވަސްވަރުގައިވެސް އަދި އެނޫން ދުވަސްވަރުވެސް ސިޔާސީ ކަންކަމާއި އަދި ކެމްޕޭންތަކަށް ފައިސާ ހަރަދުކުރުމުގެ ހާމަކަން އިތުރު ކުރުމަށް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އިސްލާހު ކުރުމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް