ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:30
ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖެނީ ހާމޯސޯ
ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖެނީ ހާމޯސޯ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމު
ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ސްޕެއިންގެ ސްކޮޑުގައި ހާމޯސޯ ނުހިމަނަން ނިންމައިފި
 
ހާމޯސޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން މޮންޓްސޭ ބުނީ، އޭނާ އާއި ސްޕެއިންގެ މުޅި ޓީމު އޮތީ ހާމޯސޯގެ ފަހަތުގައި ކަމަށް

ސްޕެއިން ޤައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމާ ހަވާލުވި މޮންޓްސޭ ޓޯމް، އެ ޓީމުގެ ސްކޮޑު އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ސްޕެއިނުން ކުޅެން ޖެހޭ މެޗަށް ކޯޗު މޮންޓްސޭ އެކުލަވާލި ސްކޮޑުގައި ގިނައިން ހިމެނިފައި ވަނީ، ދާދި ފަހުން އޮތް ފީފާ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނެވެ. ނަމަވެސް، ފައިނަލް މެޗުގައި ސްޕެއިން މޮޅު ކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހި ޖެނީ ހާމޯސޯ ސްކޮޑުގައި ހިމަނައިފައެއް ނުވެ އެވެ. ސަބަބަކީ، ފީފާ އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހިނގައި ދިޔަ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މިވަގުތަށް އޭނާ އަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މޮންޓްސޭ ބުނީ އޭނާގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް އަބަދު ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ކޮން ފެންވަރެއްގެ ބައެއްކަން އިނގޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ދާން ފަސޭހަ ވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ކުޅުންތެރިންނާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އާންމުންގެ ތެރޭގައި އެކަންކަން ހިއްސާ ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް މޮންޓްސޭ ބުންޏެވެ. ސަބަބަކީ ޓީމެއްގެ ކޯޗަކާއި، އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ދެމެދު އޮންނަން ވާނީ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ގުޅުމަކަށްވުމުން ކަމަށް އޭނާ ދެކެ އެވެ.

Advertisement

ހާމޯސޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން މޮންޓްސޭ ބުނީ، އޭނާ އާއި ސްޕެއިންގެ މުޅި ޓީމު އޮތީ ހާމޯސޯގެ ފަހަތުގައި ކަމަށެވެ. ހާމޯސޯގެ އިހުސާސްތައް އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ ކަމަށާއި، އެ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް މިވަގުތު ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުރާނެ އަސަރު ވެސް އިނގޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޓީމާ ހަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން، ޓީމުގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު މިވަގުތު ހާމޯސޯ ސްކޮޑުގައި ނުހިމަނަން ނިންމީ އޭނާ އަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ރައްކާތެެރިކަން ދިނުމަށް ކަމަށް މޮންޓްސޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ފީފާ އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްޕެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް ލުއިސް ރުބިއާލޭސް ހާމޯސޯ އަށް ބޮސްދިން މައްސަލަ ހޫނުވި އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ދާދި ފަހުން ރުބިއާލޭސް އިސްތިއުފާ ދީފައިވާއިރު، ސްޕެއިންގެ ހައި ކޯޓުގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އަންނަނީ ޝަރީއަތް ހިންގަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް