ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 21:09
ދޯހާގެ ދޯހާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އެމެރިކާގެ ގައިދީން ފައިބަނީ
ދޯހާގެ ދޯހާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އެމެރިކާގެ ގައިދީން ފައިބަނީ
އަލްޖަޒީރާ
އިރާނާއި އެމެރިކާއިން ގައިދީން ބަދަލުކުރުން
ޒަމާންވީ ދެ ހަތުރުން ކަމުގައިވާ އެމެރިކާ އާއި އީރާނުން ގައިދީން ބަދަލުކޮށްފި
 
މިއީ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ލިބުނު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ކުރިއެރުންތަކެއް

ޒަމާންވީ ދެ ހަތުރުން ކަމުގައިވާ އެމެރިކާ އާއި އީރާނުން ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ގައިދީން ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާއާއި އީރާނާ ދެމެދު ގައިދީން ބަދަލުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މިއީ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ލިބުނު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ކުރިއެރުންތަކެކެވެ. ޤަތަރުން ފަހިކޮށްދިން މި ފުރުޞަތު ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ބޭރުގެ ބޭންކުތަކުގައި ހުރި އީރާނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެސެޓްތައް އަންފްރޯޒް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ފަހު އެވެ.

ޤަތަރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންގެ މެދުގައި މިއެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ އެތައް މަހެއް ވެފައިވާއިރު، މިއީ ޒަމާނުއްސުރެ އެކިކަންކަމުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ އެމެރިކާއާއި އީރާނާ ދެމެދު އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ނާދިރު މިސާލެކެވެ.

އެކްސްޗޭންޖްގެ ޝަރުތުތަކުގެ ދަށުން ދެ ގައުމުން ވެސް މިނިވަންކުރީ ނިއުކްލިއާ މަޝްވަރާތަކާއި ސިޔާސީ ދެބަސްވުންތަކާ ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް، ތުހުމަތުތަކެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ގައިދީންނެވެ.

އެމެރިކާގެ އިސް އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސްއިން ބުނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބަދަލުކުރެވުނީ ދެ ގައުމުންވެސް ކޮންމެ ގައުމަކުން 5 ގައިދީންނެވެ. އެއީ އެމެރިކާގައި ހައްޔަކޮށްފައި ތިބި އިރާނުގެ 5 ގައިދީއަކާއި، އިރާނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބި އެމެރިކާގެ 5 ގައިދީއެކެވެ.  މިނިވަންކުރި މީހުންގެ ވަނަވަރުވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.  

މެދުއިރުމަތީގެ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލް އަދާކުރުމުގައި ކާމިޔަބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ، މަޝްހޫރު ޤަތަރުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ މި ބަދަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. އެމީހުންގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ހުނަރާއި ނިއުޓްރަލް ސްޓޭންޑުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާއާއި އީރާނާ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހި މާހައުލެއް ލިބުނެވެ.

ފްރީޒްކޮށްފައިވާ އީރާނުގެ އެސެޓްތައް ޖުމްލަ ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރާ ހަމައަށް ދޫކޮށްލުމަކީ އީރާނަށް މާލީ ގޮތުން ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ފައިސާތައް ހުރީ ނުލިބި ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ދޫކޮށްލުމުން ގައުމަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ޤައިދީން ބަދަލުކުރުމުގެ މިހަރަކާތަށްފަހު، އެމެރިކާއާއި އީރާނާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅުވެގެން ދިޔުމަކީ، ޑިޕްލޮމަސީއަށް އެޅުނު ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެކެވެ. މި ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސް ގުޅުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އަދިވެސް ހުރިނަމަވެސް، މި އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުން ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާއާއި އެއްބާރުލުން އިތުރުވެގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތެވެ. 

މި އެކްސްޗޭންޖްގެ ކާމިޔާބު ނަތީޖާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އަބަދުވެސް އޮންނާނެކަން ހަނދާންކޮށްދިނުމަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްވުންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގައި ޤަތަރު ފަދަ ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހޭ ގައުމު ތަކުން އަދާކުރެވޭނެ މުހިންމު ދައުރެއް އޮތްކަން ދައްކުވައިދޭ އަލިގަދަ މިސާލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް