ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 19:30
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީސް ހިންގުން
މޫޑުފުޅު ހުރިގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ހުންގާނު!
 
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާމެދު މެމްބަރުންގެ ފާޑުވިދާޅުވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުޅުއްވާ ޗަރުކޭހަކީ މިހާރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ހިތްޕުޅާހަމަނުވާ ގޮތަކަށް ކަމެއް ހިނގުމުން އެ ދުވަހެއްގެ ޖަލްސާ ކުރިއަކަށް ނުގެންދަވަައެވެ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއި ރިޔާސަތަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެމްބަރުންކޮޅު ގޮވައިގެން ކޮފީ މޭޒުތަކާއި، މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ދަށުގައި ސަމާސާކުރައްވަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންނަވާ ދުވަސްތައްވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. މަޖިލިސްކުރާ ގޭގައި ހުންނަވައިމެ، މަޖިލިސްކުރާ މާލަމަށް ނުވަންނަވައި، ރިޔާސަތު ސުވާލެއްގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލައްވާފައި، ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދަވައި އެތައް ދުވަހެއް ވޭތުވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރު އެކަމަކަށް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ.

މިހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަށް ހުރިއިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފަށާކަށްވެސް އަދި ޖަލްސާ ނުފެށިގެންވެސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ އިިދިކޮޅު މަދު މެމްބަރުންކޮޅުގެ ވިސްނުމެއް ނެތެވެ. ޖަލްސާ ފައްޓަވާފައި ކޯރަމް ހަމަނުވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވެފައި، މަޖިލިސް ބަންދު ކުރައްވައި ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީއެވެ. ނޫނީ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ސައިފޮދު ހިއްޕަވައިގެން ކުޑަ ދަށުގައި ސިޔާސަ ސަމާސާ ކުރައްވަން ތިއްބަވަނީއެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށްގެންދަވާ ގޮތާމެދު މެމްބަރުންގެ ފާޑުވިދާޅުވުން އަމާޒުވި ނަމަވެސް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ކޯރަމް ހަމަނުވުމުން ފެނުނީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެން މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ރޫހެއް ގެންގުޅުއްވިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއާމެދު ޝަކުވާކުރައްވައި، މެމްބަރުން ޖަލްސާއަށް ވަދެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ވާހަކަ ރިޔާސަތުން ތަކުރާރުކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ރިޔާސަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔައިރު އޭރު އެޖެންޑާއާމެދު ހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހި އެއްގޮތަކަށްވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ޖަލްސާއަށް ވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އަނެއްކާވެސް ހުއްޓުވާފައި ބޭއްވުމަށް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައި ވާއިރު އެއްވެސް ގޮތަކަށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ނުގޮސް މަހެއްހާ ދުވަހު ތިއްބެވި ހަނދާން މިހާރަކު ނެތެވެ.

ކޯރަމް ހަމަކުރަން ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، ތަޅުމަށް ވަޑައިނުގެން ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޚުދު އަމިއްލަފުޅަށް މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިނުގެން، ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅަކު ނެތި އެތައް ދުވަހެއް ދީލާލައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާވެސް ބޭނުން ގޮތަކަށް އަތުރުއްވަނީއެވެ. މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅުންހުރި ބިލާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހުނުއިރުވެސް ހަމަ ވަރިހަމައެވެ. އެކަމަކު މޫޑުފުޅު މިއަދު މަޖިލީސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ފާލެއްގައި ހުރުމުން ކޮންމެ ގޮތެއް ހައްދަވައިގެންވެސް އެކަން ކުރައްވަންވީއެވެ. މަޖިލީސް ހިންގަވަންވީ އެ ދުވަހަކު ހިތްޕުޅަށްއެރި ގޮތަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް