ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:04
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މަހުގެ އަގު ބޮޑުކުރުން
ސަރުކާރުން މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރީ އެންމެ އަވަހަށް ފުރުސަތު ލިބުމުން: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު
 
ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށާއި ޔޫރަޕަށް އެކްސްޕޯޓުކުރާ މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމުން، މަހުގެ އަގު ބޮޑުކުރާނެކަމަށް ސަރުކާރުން މީގެކުރިން ވެސް ބުނި

ސަރުކާރުން މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރީ އެންމެ އަވަހަށް ފުރުސަތު ލިބުމުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށާއި ޔޫރަޕަށް އެކްސްޕޯޓުކުރާ މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމުން، މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރާނެކަމަށް ސަރުކާރުން މީގެކުރިން ވެސް ބުނި ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް މިހާރު ހަމަޖެހުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުފުޅުގެ ދަށުން މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރެއްވީ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރާނެކަމަށް މީގެކުރިން ވެސް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރެއްވީ ރައީސް ސާލިހު ކަމަށެވެ.

ބައެއް ފަރާތުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން މަސްވެރިންނަށް ދެރަ ދޭން މަސް ގަންނަ އަގު މިހުރިހާ ދުވަހު ބޮޑުނުކުރީ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުން ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަސް ބާނާ އަދަދު މިހާރު ދަށް ކަމަށާއި މަހަށްދާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ދަށް ކަމަށެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސް ނުގަންނަން ނިންމި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބަލަން ޖެހޭނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މިކަމުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަ ނަތީޖާއަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަން މިހާ ދަށް ދަނޑިވަޅެއްގައި، މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން މީހުން މަހަށްދާން މީހުންނަށް ބާރު އެޅެންޏާ އެއީ އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަކަށްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުފުޅުގެ ދަށުން، މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގުބޮޑުކުރީ 17 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަސްކުންފުނި މިފްކޯއިން ބުނީ އެ ކުންފުންޏަށް މަސްގަންނާނީ ކިލޯއެއް 25 ރުފިޔާއަށް ކަމަށެވެ. މިފްކޯއިން މި ނިންމުން ނިންމާފައި މިވަނީ މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ވާހަކަވެސް އެހުމަށްފަހު ކަމަށް މިފްކޯއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ މަސް ގަނެވޭ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންނެވެ.

ބާނާ މަހަށް ހަމައަގު ނުލިބުމާއި، އައިސް ލިބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވުމާއި، މަސް ކިރޭނެވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ރާއްޖޭގައި ނެތުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ މަސްވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން މިކަމަށްވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް ގެނެސްދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް