ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:22
ޕޮލެންޑުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މަތިގޭގެ ރައީސް، ތޯމަސް ގްރޮޒްކީ
ޕޮލެންޑުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މަތިގޭގެ ރައީސް، ތޯމަސް ގްރޮޒްކީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޕޮލެންޑުގެ ވިސާ
ވިސާ ދޫކުރުމުގައި ރިޝްވަތު ނަގާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެ، ޕޮލެންޑު ސަރުކާރު ހޫނުފެނަށް
ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން 5000 ޑޮލަރު ނަގަމުންދާ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައި
މި މައްސަލަތަކުގައި މިހާތަނަށް 7 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފައިވޭ
މިއީ ޒިންމާދާރު ޑިމޮކްރަސީއެއް ހިނގާ ގައުމަކުން ފެނިގެންވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން

ޕޮލެންޑުގެ ވިސާ ދޫކުރުމުގައި ރިޝްވަތު ނަަގަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމަށް, އެ ގައުުމުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މަތިގޭގެ ރައީސް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ޕޮލެންޑުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މަތިގޭގެ ރައީސް ތޯމަސް ގްރޮޒްކީ ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައިގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި އެ ގައުމުގެ އަގުވެއްޓެމުން ދާކަމަށެވެ. މިއީ ޒިންމާދާރު ޑިމޮކްރަސީއެއް ހިނގާ ގައުމަކުން ފެނިގެންވާނެ ކަންކަމެއް ނޫންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެ މައްސަަލައާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން މާ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާގޮތުގައި ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އަވަސްކުރުމަށް ހިޖުރަވެރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން 5000 ޑޮލަރު ނަގަމުންދާ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

މި މައްސަލަތަކުގައި މިހާތަނަށް 7 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ނުހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ނައިބާއި ޑިރެކްޓަރ އޮފް ލީގަލް އެފެއާޒްވެސް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފެންމަތިވި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން މަގާމުން ދުރުކޮށްފައެވެ. އެ ދުވަހަކީ އެ ގައުމުގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންވެސް ޚާރިޖީ ވުޒާރާއަށްގޮސް، ލިޔެކިއުންތައް އެފުށްމިފުށަށް ޖެހި ދުވަހެއްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި، އޭޝިއާއާއި އެފްރިކާގެ 250،000ށްވުރެ ގިނަ ވިސާ ވަނީ އުސޫލުން ބޭރުން ދޫކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުން އެ އަދަދުތަކަށް އިންކާރުކުރެއެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި މިއީ 21 ވަނަ ގަރުނުގައި އެ ގައުމުގައި ފެންމަތިވެފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް