ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 16:01
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ބައިނަލް އަގުވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާއި މަޖިލީހުގެ މިނިވަންކަމަކީ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަންތައްތައް: ރައީސް ނަޝީދު
 
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާއި މަޖިލީހުގެ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް ގޮތާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ

މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަންކަމަކީ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަންތައްތައް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލް އަގުވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކުރައްވާ އާއްމުކުރެއްވި ހިތާބެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާއި މަޖިލީހުގެ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް ގޮތާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އަޒުމުކަނޑައަޅަންވީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަމުން ގެންދަން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ބަލައިގަތް ފަހުން ދައުލަތުގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ޓެކުހުގެ ނިޒާމާއި އެކު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ހަތް ބިލިޔަނުން 30 ބިލިޔަނަށް އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އިންތިހާބުތަކުގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު، ބޭނުން ނުކުރުމަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި، ދެފުށް ފެންނަ އިންތިހާބުތަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މުހިއްމު ކަމެއް  ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ޒުވާން ކެންޑިޑޭޓުން ފެނިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޑިމަކްރަސީގެ އެންމެ މުހިންމު ނުކުތާއަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އަދި ދެފުށް ފެންނަ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުން ކަމަށެވެ  ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަކީ ޑިމަކްރަސީގައި ދެވަނައަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް ކަމަށެވެ. ޑިމަކްރަސީގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ މުހިންމީ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމް އަދި މާކަންޓައިލް ކޮމާޝަލް ކަންކަމާ ގުޅިގެން ވެސް ހިންގާ ހުރިހާ ޝަރީއަތެއް ވެސް އިންސާފުވެރިކަމާ އެކީގައި ހިންގުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޑިމަކްރަސީ ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ "އެމްޕަވަރިން ދަ ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން" އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް