ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:19
ހުކުރު ޚުތުބާ
ހުކުރު ޚުތުބާ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަން
މުޖުތަމައު ފަސާދަކުރަން ބޭނުންކުރާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވަސީލަތަކީ ދޮގު ވާހަކަ އާއި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުން - ޚުތުބާ
 
ދޮގު ޚަބަރާއި ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުން އިހުނަށް ވުރެ ބޮޑުކަމަށް ޚުތުބާގައިވޭ
 
އިސްލާމް ދީނުގައި ދޮގުހެދުން ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވޭ
 
މާތް ރަސްކަލާނގެ މުސްލިމުންނަށް އަމުރު ކުރައްވާފައި ވަނީ ތެދު ބަސްބުނުމަށްކަން ޚުތުބާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި

މުޖުތަމައު ފަސާދަކޮށް ރަނގަޅު މަގަށް ހުރަސް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ބޭނުން ކުރާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވަސީލަތަކީ ދޮގު ވާހަކަ އާއި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުން ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ. އަދި މާތް ރަސްކަލާނގެ މުސްލިމުންނަށް އަމުރު ކުރައްވާފައި ވަނީ ތެދު ބަސްބުނުމަށްކަން ޚުތުބާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ އިސްލާމް ދީނުގައި ދޮގުހެދުން ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާއިރު އެކަމުގެ ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ހައްޤުގެ މަގަށް މަގުދައްކާ އިސްލާހުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހެޔޮލަފާ މީހުން މެދުވެރިކުރައްވާ، ބާތިލު އަހުލުވެރިންގެ މައްޗަށް ހުރަސް އަޅުއްވާނެ ކަަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ފަސާދައިގެ އަހުލުވެރިންނާއި ދެކޮޅު ހަދާނެ ބަޔަކު ނެތް ނަމަ އެ މީހުންގެ ނުބައިކަން ދުނިޔެ އަށް އާއްމުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށާއި މީސްތަކުންގެ މަސްލަހަތު ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަދު މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް ކުރިއަރާފައިވާއިރު ކިތަންމެ ދުރުގައި ހިނގާ ކަމެއްވެސް ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މީސްތަކުންނާއި ހަމައަށް އަންނަ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަތީޖާ އަކީ ދޮގު ޚަބަރާއި ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުން އިހުނަށް ވުރެ ބޮޑުވުން ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ނުބައިކަމާއި އޭގެ ސަބަބުން އިންސާނުން ކުރިމަތުލާން ޖެހުނު މުސީބާތުގެ ވާހަކަތައް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވެސް އައިސްފައިވާކަން ޚުތުބާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ޤުރުއާނުގައި އެކަން ހިމަނުއްވާފައިވަނީ އެއިން އިބުރަތް ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ބަޔަކު އިބްރަތް ހާސިލުކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަމުގެ މަތިން ހަނދުމަކޮށް އެއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަން ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން އިބިލީހުގެ ވާހަކަ އާދަމްގެފާނަށް ޤަބޫލުކުރެއްވުމުގެ ނަތީޖާ އަކަށްވީ ސުވަރުގެ އިން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތުންކަން ޚުތުބާގައި ވަނީ ހަނދުމަކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement

މުޖުތަމައު ފަސާދަކޮށް ރަނގަޅު މަގަށް ހުރަސް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ދޮގާއި ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ ރަސޫލު ބޭކަލުންނާ ދެކޮޅުވެރިވި މީހުންގެ އަމަލުތަކުން އެކަން ހާމަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބޭކަލުންނަކީ ދޮގުވެރިންނޭ، ކިބުރުވެރިންނޭ، ބިން ފަސާދަކުރާ މީހުންނޭ ބުނެ، އެފަދަ ދޮގު ވާހަކަތަކުގެ ބޭނުމަކީ ހައްޤު މަގުން މީސްތަކުން އެއް ކިބާކުރުން ކަމަށް ވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މުޖުތަމައުގައި ފެތުރޭ ވާހަކަތަކުގެ ތެދު ދޮގު ނުބަލާ އެ ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމަކީ ފަރުދުންނަށާއި ޖަމާއަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއްކަމަށް ވެސް ޚުތުބާގައިވެއެވެ.

ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ ހައްޤު އޮޅުވާލުން ކަމާއި މީސްތަކުން ހަމަހަމަ މަގުން އެކަމުގެ ސަބަބުން އެއްކިބާވެގެންދާކަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ފިތުނަވެރިކަން އުފެދޭ ކަަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންސާނާ ކާމިޔާބީއާ ދިމާލަށް އަދި ހަލާކާއި ދިމާލަށް ގެންދާ ތިންކަމެއްވޭ: ޚުތުބާ
އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލިއްޖެނަމަ ހަޔާތުގެ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުވެ ހައްގުތައް ގެއްލޭނެ: ޚުތުބާ
އަލްއަޤްސާ އަކީ މާތްﷲ މި އުއްމަތަށް ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ އަމާނާތެއް: ހުކުރު ޚުތުބާ
ގިޔާމަތް ދުވަހުން އިންސާނާ އަށް އަމާންކަން ލިބޭނީ އިންސާނާގެ ހިތް ރަނގަޅުކުރެވުނު މިންވަރަކުން - ޚުތުބާ
ބަލިމީހާއަށް ގޮވާލަން ދިޔުމަކީ މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ހޭދަކޮށްލެވޭ ވަޤުުތުކޮޅެއް: ޚުތުބާ
ސުލްހަ މަސަލަސްކަން މަތީ ދިރިއުޅެން ނޭނގޭ މީހަކީ ހެވާއި ލާބައިން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހެއް: ޚުތުބާ
މަސްޖިދުލް އަޤްސާ މިނިވަންކޮށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް އިއާދަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުސްލިމުންނަށް އޮތް ވާޖިބެއް - ހުތުބާ
އޮޔާ ދެމިގެންދާ ކުނިތަކެއް ފަދަ ބަޔަކަށްނުވެ، ފަލަސްތީނުގެ މުޤައްދަސް ބިންތައް މިނިވަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި