ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:21
ވެލާނާ އިންޓަަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު
ވެލާނާ އިންޓަަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
އެހެން ގައުމުތަކާ ޖައްސާލުމުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ގެއްލުން ލިބޭ: ފަރުހާދު
 
ފަތުރުވެރިން އަންނަ ނިސްބަތަށް ވެސް އެފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރޭ

އެހެން ގައުމުތަކާ ޖައްސާލުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ފަރުހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފަރުހާދު ވިދާޅުވީ، އެއީ އިންޑިއާއާމެދު ކަމަށް ވިޔަސް އަދި ޗައިނާއާމެދު ކަމަށް ވިޔަސް، މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރާއިރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ނިސްބަތަށް ވެސް އެފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދިވެހިންގެ މެހެމާންދާރީއަކީ އެހެން ބަޔަކާ އަޅާ ނުކިޔޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަކީ އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމަށް އެންމެން އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑުގެ ހާލަތާ ބަލާފައި ސަރުކާރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހާސިލު ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ގިނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފަރުހާދު ވިދާޅުވީ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅި، ހަމަހަމަކަމާއެކު ސަރވިސް ޗާޖު ދިނުން ގާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ތުނބުޅި ބެހެއްޓުން ހުއްދަ ކުރުމަށް ރިސޯޓުތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ބާރު އަޅަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި 7000 ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް ދެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށާއި، ގޮންޖެހުންތައް ހުރިނަމަވެސް މިނިސްޓްރީން މެނިފެސްޓޯއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ފަރުހާދު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ހިމަނާފައި ވާކަމަށާއި، އެގޮތުން 500 ދިވެހި ލީޑަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒުކަމަށްވާއިރު، ބިމު ކުލި ކުޑަކޮށްފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއާއެކު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވިގެންދިޔަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފަރުހާދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކި ފެއަރތަކުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށާއި ވޯލްޑް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަންގެ އެވޯޑް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ރާއްޖެއަށް ލިބުނުކަމަށެވެ.

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ކުރިކަމަށް ފަރުހާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ދަށުން އެކި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ރާއްޖެއަށް ލިބެމުން ދާކަމަށާއި، ހުޅުވެމުންދާ ރިސޯޓުތަކަށް ބެލިޔަސް އެކަން ހާމަވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި، ޚިދުމަތްތައް އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަލުވިވެގެން ދިޔަކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެސްޓް ހައުސްގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށް ކުރިން އެއްމަސް ދުވަސް ނަގާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރު އައިސް، ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުން 4 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސް ދެވިގެންދާ ކަމަށް ފަރުހާދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދަ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރާތީ، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހާއަށާއި މިނިސްޓްރީއަށްވެސް ފަސޭހަވެގެން ދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް