ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:33
ޕެރަ ސްވިމިންގ އިފްތިތާހުކުރުމަށްފަހު
ޕެރަ ސްވިމިންގ އިފްތިތާހުކުރުމަށްފަހު
ޕެރަ ސްވިމިންގ ފެށުން
ރާއްޖޭގައި ޕެރަ ސުވިމިންގ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙުކޮށްފި
 
މިއީ ރާއްޖޭގައި ފެށި ޕެރަ ތިންވަނަ ކުޅިވަރު

ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް ޕެރަ ސްވިމިންގ ފަށައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އާއި ސުވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ވޯޓަރ އެޖް (ހުޅުމާލެ) ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕެރަ ސްވިމިންގ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އެމެރިކާގެ ޕެރަ އެތުލީޓެއްކަމުގައިވާ މރ. ގްރެގަރީ ބާންސް އެވެ. ގްރެގަރީ ބާންސްވަނީ ޕެރަލިމްޕިކްގައި ވާދަކޮށް 2 ރަން މެޑެއްޔާއި 2 ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ޕެރަ ސްވިމިންގ ފެށީ ވެސްޓިން ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯރޓްސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ގްރެގަރީ ބާންސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސުވިމިންގ އެތުލީޓުންނަށާއި ޕެރަ ސްއިމިންގ އެތުލީޓުންނަށް ޕެރައެތުލީޓަކަށް ވުމަށް އޭނާ ކުރި ދަތުުރުގެ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅާދީ އިންޕިރޭޝަނަލް ލެކްޗަރ ދީފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭ ސުވިމިންގ އަދި ޕެރަ އެތުލީޓުންނަށް ވަރަށް އަގުހުރި ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބުނުކަން ރާއްޖޭގެ ޕެރައޮލިމްޕިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޕެރަސުވިމިންގ ފެށުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދާނެއެވެ، ސަރުކާރުން 2019 ވަނަ އަހަރު ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އުފެއްދެވުމަށް ފަހު މިއީ ޕެރަ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢާރަފު ކުރެވެގެންދާ 3 ވަނަ ޕެރަ ކުޅިވަރެވެ. މިހާރު ތަޢާރަފު ކުރެވިފައިވަނީ ޕެރަ އެތުލެޓިކްސް، ޕެރަ ބެޑްމިންޓަން އަދި ޕެރަ ސުވިމިންގ އެވެ. ޕެރަ ޓޭބަލް ޓެނިސް އަންނަ އަހަރު ތައާރަފް ކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް