ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 07:53
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އީޝަލްއަށް އެންމެ މޮޅު އެތްލީޓްގެ އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އީޝަލްއަށް އެންމެ މޮޅު އެތްލީޓްގެ އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް އެވޯޑްސް2022
ހައްވާ އީޝަލް ރިޔާޒު: ބެޑްމިންޓަންގެ ފުރަތަމަ ޕެރަލިމްޕިކް މެޑަލް ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިނުމުގެ އުއްމީދުގައި
 
އީޝަލްއަށް އޮތް ޗެލެންޖަކީ ޕާޓްނަރެއް ނެތުން

ހައްވާ އީޝަލް ރިޔާޒުއަކީ ކުޅިވަރު އާއިލާއަށް މިހާރު ފަރިތަ ނަމެކެވެ. އީޝަލްގެ މަސައްކަތާއި, އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ސަޕޯޓްގެ ސަބަބުންނެވެ. ކުޅިވަރުގައި ކުރިއަށްދާން ގަދައަޅާ ކުރާ ހިތްވަރުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން ނިމުނު މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް އެވޯޑްސް 2022 ގައިވެސް އީޝަލްގެ ނަން ގުގުމާލިއެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގެ ހަރަކާތަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ދިން އެވޯޑްގައި އޭނާގެ ނަން އިވުމުންނެވެ.

ސްޕެޝަލީ އޭބަލްސްޑް އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތްލީޓްގެ ގޮތުގައި 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހާޒިރުވެތިބި ހަފްލާގައި އިވިގެންދިޔައީ އީޝަލްގެ ނަމެވެ. އެކަމަކު އެކަންވީ އީޝަލްއަށް ސަޕްރައިޒަކަށެވެ.

އެވޯޑް ސެރެމަނީއަށް ދިޔައިރު ނޭންގެ އެވޯޑް ލިބޭކަމެއްވެސް, ނޮމިނޭޓްވެފަ އިންކަމެއްވެސް ނޭންގެ. ނޮމިނޭޓްވެފައި އިންކަން އިއުލާންކުރީމަ އަދި އަޅުގަނޑަށް އެވޯޑްލިބޭކަން ނަން ގޮވުމުން ވަރަށް އަންއެކްސްޕެކްޓެޑް ފީލިންގއެއް އެއީ. ނާވަސްވި, ނޭންގެ އެގަޑީގައި ވީގޮތެއް, ވަރަށް އުފާވެގެން ވަރަށް އެކްސައިޓްވެފައި ހުރީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް އެނގިއްޖެ އަޅުގަނޑަށް ކުރެވުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ފައިނަލީ ޕޭއޮފްކޮށްފިކަން.
ހައްވާ އީޝަލް ރިޔާޒް

އީޝަލް ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުކުރަނީ މިއެވޯޑަކީ އޭނާ އިތުރަށް މޯޓިވޭޓްވާނެ އެވޯޑެއްކަމަށެވެ. އަދި އޭނާފަދަ ސްޕެޝަލް ކެޓަގަރީތަކުގައި ވާދަކުރާ އެހެން އެތްލީޓުންނަށްވެސް ލިބޭނެ ހިތްވަރެއްކަމަށެވެ. އެއެވޯޑް ހޯދަން އޭނާއާ އޭނާފަދަ އެހެން އެތްލީޓުންވެސް މަސައްކަތްކުރާނެކަން އީޝަލް ފާހަގަކުރިއެވެ.

ސްޕެޝަލީ އޭބަލްޑް އެންމެ މޮޅު އެތްލީޓް ހޮވަން ފެށުން އަދި އެއެވޯޑް އީޝަލްއަށް ލިބުމަކީ އީޝަލްގެ "ޑްރީމް" ހާޞިލްކުރަންވެސް ލިބުނު އިތުރު ބާރެކެވެ. އޭނާގެ އަޒުމެއް އެބައޮތެވެ. މަސައްކަތްކުރަނީ އުއްމީދަކާއެކުއެވެ.

މިހާރު އަޅުގަނޑުގެ ޑްރީމަކީ ޕެރަލިމްޕިކްސް މުބާރާތަކުން މެޑެއްޔެއް ހޯދުން. އެއީ ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕެރައޮލިމްޕިކްސްއިން ބެޑްމިންޓަންއިން ހޯދައިދޭވެވޭ މެޑަލް ހޯދައިދިނުން.
ހައްވާ އީޝަލް ރިޔާޒް

އެހުވަފެން ހާޞިލްކުރަން މަސައްކަތްކުރާއިރު އީޝަލްއަށް އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ފުރުޞަތުތައް ލިބުމެވެ. އޭނާ ކުޅެން ފެށިއިރަށްވުރެސް މިހާރު ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ގިނައެވެ. އަދި އޭނާ ކުރިއަށްދަނީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕްރަލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީއާއި, ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އެހީތެރިކަން ލިބެއެވެ. ކޯޗުންގެ ސަޕޯރޓް ވަކިން ފާހަގަކުރިއެވެ. އެކަމަކު އިތުރު ސަޕޯޓާ އެހީ އީޝަލް ބޭނުންވެއެވެ. ޓްރެއިނިންގއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ވަޞީލަތްތަކަށް އިތުރު ސަޕޯޓެއް ލިބޭނަމަ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އީޝަލްއަށް އެއީ އިތުރު ބާރެކެވެ.

ޖިމްއަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އީޝަލް 36000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހެއެވެ. ޕާސަނަލް ޓްރެއިނަރެއްގެ އެހީ ހޯދައިގެން ނޫނީ އެކަން ވާކަށް ނެތެވެ. އެއީ އީޝަލްގެ މައިންބަފައިންނަށްވެސް އޮތް ގޮންޖެހުމެކެވެ. އެފަދަ ކަންކަމުގައި ސްޕޮންސަރުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ އީޝަލް ފަދަ އެތްލީޓުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މައިންބަފައިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހެން މީހުންނަށް ދެވޭނެ ލުޔެކެވެ. ކާމިޔާބީއަށް އަޅައިދެވޭނެ ބާރެކެވެ.

މީގެއިތުރުން އީޝަލްއަށް އޮތް ޗެލެންޖަކީ ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގައި ޕާޓްނަރެއް ނެތުމެވެ. ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުން ދަނީ ނޯމަލް ކެޓަގަރީގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ. އެކަމަކު މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ޖެހެނީ އޭނާފަދަ އެހެން ކުދިންނާއެވެ. އެއީ ވަރަށްބޮޑު ޗެލެންޖެކެވެ. އެކަމަކު އީޝަލް ހުރީ އެޗެލެންޖުވެސް ގިރާކުރާށެވެ. ބެޑްމިންޓަންއިން ރާއްޖެއަށް މެޑަލް ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ޕެރަލިމްޕިކްސްގެ އެތުލީޓަށް ވުމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް