ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 14:26
އީޝަލް އާއި ނަޒާހާ އަށް ޖާޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން
އީޝަލް އާއި ނަޒާހާ އަށް ޖާޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ކޮރެއާ ޔޫތު ކޭމްޕު
ކޮރެއާ ޔޫތު ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ އީޝަލް އާއި ނަޒާހާ ކޮރެއާ އަށް
 
ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވާނީ އީޝަލް އާއި ނަޒާހާ

ކޮރެއާގައި އޮންނަ ކޭޕީސީ ޔޫތު ޕަރާ ސްޕޯޓްސް ކޭމްޕް 2022 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ޙައްވާ އީޝަލް ރިޔާޒު އާއި އައިޝަތު ނަޒާހާ ޒަބީހް ކޮރެއާ އަށް ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިއީ ރާއްޖެ އަށް ފުރުސަތު ލިބުނި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވާ ދެ އެތުލީޓުންނަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެތުލީޓުންނަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދުއެވެ.

Advertisement

އެތުލީޓުންނަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ނާޞިޙް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމަށް އެތުލީޓުން ކުރާ މަސައްކަތާ މެދު އުފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ނާޞިޙް ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖެ އިން އަލަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމުގައި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ ފަރާތުން ލިބެނީ ރަނގަޅު ކޮމެންޓުތަކެއް ކަމަށް ވެސް ނާޞިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނާޞިޙް ވަނީ އީޝަލް އާއި ނަޒާހާ އަށް ކާމިޔާބަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އަލަކަށް ނޫން މި ބޭފުޅުން ޤައުމު ތަމްސީލު ކުރައްވަނީ. ކުރައްވާފަ އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމަށް ލިބިފައި ހުރި ރީތި ނަން، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމާ ދޭތެރޭ ދެކެވިފައި ހުރި ގޮތް، ތިބޭފުޅުންގެ އަޚްލާޤް ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ، އަދި ތިބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރަން.
މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު / މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މި ކޭމްޕާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އީޝަލް ބުނީ މިފަދަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުމަކީ ޝުކުރުވެރިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އީޝަލް ބުނީ ޕެރަލިމްޕިކް އެސޯސިއޭޝަން އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިކަހަލަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދީ، ވަމުންދާ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އީޝަލް ވަނީ އެހެން ކުދިންނަށް ވެސް މެސެޖެއް ދީފައެވެ. އީޝަލް ބުނީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވެސް ވަރަށް ބައިވަރު ފުރުސަތުތަކެއް އޮތް ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް ޕެރަލިމްޕިކްގެ އެކި އެކި ކުޅިވަރު ކެޓަގަރީތަކުން ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް ބުނެލާނީ، މިހާރު މިކޮޅުގައި އެބަ އޮތޭ ވަރަށް ބައިވަރު ފުރުސަތުތައް ހުޅުވިފައި. ޚާއްސަކޮށް ޕެރަލިމްޕިކް އެކިއެކި ކެޓަރީސްތަކުގެ ކުޅިވަރުތަކަށް ކުޅެލަން ވެސް. އެހެންވީމާ އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބިރު ނުގަނެ، އަންނާށޭ ކުޅޭ ހިތްވާ ކުދިން.
އީޝަލް

މީގެ އިތުރުން މި ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާ ނަޒާހާ ބުނީ ފުރަތަމަ މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ކުރިމަތިލާން އުނދަގޫތަކެއްވި ކަމަށެވެ. ނަޒާހާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި މިކަމުގެ ތެރެއަށް ނުކުތުމަށް އެންމެ ބޮޑު ސަޕޯޓާއި ހިތްވަރެއް ލިބުނީ އީޝަލްގެ ފަރާތުންނެވެ. ނަޒާހާ އިތުރަށް ބުނީ މިހާރު މުޖުތަމުގައި ކުދިންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބެމުން އަންނާތީ އުފާ ކުރާ ކަމަށެވެ. ނަޒާހާ ވެސް ވަނީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް ފުރުސަތު އޮތްކަން ފާހަގަކޮށް ކުރިއަރައިގެން ދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަޅުގަނޑަށް އީޝަލް ފަރާތުން ސަޕޯޓާއި ހިތްވަރު ލިބުނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް މިހާރު މި މުޖުތަމުގައި ފުރުސަތުތައް ގިނަވާތީ އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް އުފާވޭ. އަޅުގަނޑު ބުނެލަން އޮތީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް ހަމަ ކުރިއަރައިގެން ދެވޭނޭ.
ނަޒާހާ

މި ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވާ އީޝަލް އާއި ނަޒާހާގެ މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ އައިމިނަތު އަލީއެވެ. ރާއްޖެއިން މިހާރު އަންނަނީ މިފަދަ ކުދިންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް