ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:17
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ދެ ޕާޓީއާ ވެސް މަޝްވަރާކުރަމުން މިދަނީ، ނިންމާނީ ރަނގަޅަށް: ނަޝީދު
 
ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ނިމިގެންދާނެކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ކޯލިޝަން ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އެމްޑީޕީ އަދި ޕީޕީއެމްއާއެކު ވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އިންޑިއާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ނުކުމެވަޑައިގެން، ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަފީރާ ވާހަކަފުޅު ނުދައްކަވާ ކަމަށެވެ.

ކޯލިޝަން ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިޔަކު ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދެ ޕާޓީއާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކަންބޮޑުނުވުމަށް ވެސް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ބަޔަކާއި ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު އިސްކަންދޭނީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ހޯދުމަށާއި ކުރިއަށްގެންދަވާނީ ޕާޓީގެ އުސޫލާ އެކުވެވޭ ބަޔަކާއެކު ކަމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ މިއަދު ފެނިފައި އޮތީ ކުރިން ވެސް އަންދާޒާ ކުރި މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އަދި ދެން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކާމެދު ކައުންސިލާއި މެންބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

އިލްޔާސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރަކާއެކު އެމްޑީޕީއަށް ރައްޔިތުން ވޯޓް ދިން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް މިހާވަރަށް މަދުވި ސަބަބާމެދު ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ލިބުނު ވޯޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ މިއީ އެ ޕާޓީގެ ފެށުން ކަމަށާއި އަލަށް ޕާޓީއެއް އުފައްދައިގެން ލިބޭ ވޯޓުގެ އަދަދުން މޮޅުވީތޯ ނުވަތަ ބަލިވީތޯ ނުނިންމޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ވަރަށް ބައިވަރު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އެބަހުރި ކަމަށާއި މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަކީ ހޯދަން އުޅުނު ނަތީޖާ ނޫން ކަމަށް ވެސް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް