ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 15:12
ސުޕްރީމް ކޯޓް
ސުޕްރީމް ކޯޓް
ސުޕްރީމް ކޯޓު
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގަށް އަނބު ބިނދެފައި ބުނީ، އެކަން ކުރީ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާތީ ރައްޓެހިންނަށް އަނބުކޮޅެއް ބަހަންކަމަށް
 
އެ ގަހުން އަނބު ބިނުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް އޭނާއަށް ނޭނގޭކަމަށްވެސް 39 އަހަރުގެ މި މީހާ ބުނި
 
ހަގީގަތުގައި ވޯޓާ ދިމާކޮށް އެއްޗެހި ނުބަހަންވީ
 
އޭނާ 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައި

އިންތިޚާބުތަކާއި ދިމާކޮށް އެކި ޒާތުގެ އެކި އެއްޗެހި "ބެހުމަކީ" މިއީ ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާއި ގުޅިގެންވެސް ހިނގާ ކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ސަޤާފަތެކެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެކެވެ.

ހަގީގަތުގައި ވޯޓާ ދިމާކޮށް އެއްޗެހި ނުބަހަންވީއެވެ. ތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންނަށް އަނބާއި، ފޭރާއި، ކަރަލާއި، ފަޅޯ ބަހަންވެސް އިންތިޚާބު ނޫން ދުވަހެއް ބަލަންވީއެވެ. ހައްތާވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ހިރާސް ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށެވެ.

އަދި އެގޮތަށް ބަހާ އެއްޗަކީވެސް ތިމާ ހަލާލު ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ އެއްޗަކަށްވާން ޖެހެއެވެ.

މިސާލަކަށް ރައްޓެހިންނަށް އަނބު ބެހުމަށްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނެއްގައި ހުރި ގަހަކުން ވައްކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެއީ ގޯހެކެވެ.

މާލޭގައިވެސް އެފަދަ ކަމެއް މިވަނީ ހިނގާފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަނބުގަހުން އަނބު ބިންނަން ހުއްޓައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާ އަނބު ބިނީ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާތީ ރަޙުމަތްތެރިންނަށް އަނބު ބެހުމަށެވެ.

އެ ގަހުން އަނބު ބިނުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް އޭނާއަށް ނޭނގޭކަމަށްވެސް 39 އަހަރުގެ މި މީހާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

ވައްކަމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ރެކޯޑު އޮންނަ މި މީހާ 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި އަނބު ބިންނަން އެރީ ވޯޓާ ދިމާކޮށް ރަޙުމަތްތެރިންނަށް އަނބުކޮޅެއް ބަހާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.

އުފެދޭ ސުވާލަކީ ވޯޓާ ދިމާކޮށް އެއްޗެއް ބަހަން ކޮންމެހެންވެސް މި ޖެހެނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ އެ ސަޤާފަތް ޤައުމުގައި އަށަގެންފައި އޮތް މިންވަރުން، ކޮންމެހެންވެސް އެއްޗެއް ބަހާނުލައި ނުވަނީބާއެވެ؟

އަބަދުވެސް މި އިވެނީ ވޯޓާ ދިމާކޮށް އެއްޗެހި ބަހާ ވާހަކައެވެ. އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީން އަނެއް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބޮލުގައި އެކަން އަޅުވަމުންދާއިރު، މިފަދަ އަޑެއް ނާރާ އިންތިޚާބެއް މި ޤައުމުގައިވެސް މަދެވެ.

ފައިސާ ބަހާ ވާހަކައާއި، އެހީތައް ބަހާ ވާހަކައާއި، ހަރުމުދާ ބަހާ ވާހަކައާއި، ވަޒީފާ ބަހާ ވާހަކައާއި، އެހެންގޮސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ނުބަހަންވީއެވެ. އެއްވެސް ބަޔަކު، އެއްވެސް އެއްޗެއް، ހެޔޮ ނިޔަތުގައިވެސް އެ ދުވަހު ނުބަހަންވީއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވައްކަން ކުރި މީހާވެސް އެންމެ ފަހުން މި ބުނީ އެއީ ވޯޓާ ދިމާކޮށް ރައްޓެހިންނަށް އަނބުކޮޅެއް ބަހާލަން ކުރިކަމެއްކަމަށްވިއްޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޝިފާންގެ ޤާތިލު ޝައިފަން މަރަން ކުރި ޙުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި
އޮންލައިންކޮށް ޓީޗިން ކޯސް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގޮތަށް ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން ބަންދުނުކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި
ނަދީމު މަރުގެ ދައުވާގެ ލިބޭ މީހުން ބަންދުނުކުރި މައްސަލަ، ސުޕްރިމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ
އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަކީ އުޑުހާ ބަރު ބުރައެއް އުފުލަން ޖެހޭ ކަމެއް، ފަހަތު ފަޔަށް ބަރު ވެގެން ނުވާނެ : އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
ކިތަންމެ ޚުދުމުޚްތާރުވާން ޖެހުނަސް ފަރުވާލެއް ނެތް، މުހިއްމީ މަޤާމާއި ބާރު
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ކުރި ހުކުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސިޔާދަތު ކަށަވަރުކޮށްދިން ހުކުމެއް - އެމްޑީޕީ
އީވާ ނެތަސް، ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު