ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:38
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކް
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކް
ރޮއިޓާރސް
ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން
އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވޭ - ސުނާކް
އިނގިރޭސިވިލާތާއި އިންޑިއާގެ ވެސް ފަހުގެ ވާހަކަތަކުން ދޭހަވަނީ ކުރިއެރުންތައް ލިބެމުންދާކަން

އިންޑިއާއާއެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި, ފައިނަލް އެއްބަސްވުމަކަށް އަދި ނާދެވޭ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސުނާކް ނިއުދިއްލީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހުކުރު ދުވަހު ގްރޫޕް އޮފް 20 ބޮޑެތި އިގްތިސާދުގެ އަހަރީ ޖަލްސާއަށެވެ. އެ ޖަލްސާގައި އޭނާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަކި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ރާވާފައިވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ އިންޑިއާ އަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ގައުމަކަށް ވާނެ ކަމާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުން އިންޑިއާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. އެކަމަކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ބުނަމުން އައީ، އެ ހުރިހާ ސަބަބުތަކާހުރެ، އިންޑިއާއާއެކު ބޮޑު އަމާޒެއް އޮތް އަދި ފުރިހަމަ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެކަމަކު އަހަރެމެންނަށް އަވަސް ނުކުރެވޭނެ، އަދި އަހަރެން އަވަސް ނުކުރާނަން. އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ބުނަމުން އައީ ޓްރޭޑް ޑީލްތައް ރަނގަޅަށް ހޯދުމަށް ވަގުތު ނަގަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެމީހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިނގިރޭސި ރައްޔިތުންނަށް، އެމީހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް، އަދި މި އެއްޗެއްގައި ވަރަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވޭ. އެކަމަކު އަހަރެމެން އަދި ނުތިބޭތީ ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނެ
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކް

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު މަޝްވަރާތައް ފެށިއިރު، މީގެ ކުރިން ވެސް ސިޔާސީ ބައެއް މުއްދަތުތައް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އެކަމަކު އިނގިރޭސިވިލާތާއި އިންޑިއާގެ ވެސް ފަހުގެ ވާހަކަތަކުން ދޭހަވަނީ ކުރިއެރުންތައް ލިބެމުންދާ ކަމެވެ.

މަޝްވަރާތަކާ ގާތް އިނގިރޭސި މަސްދަރަކުން ޖުލައި މަހު ރޮއިޓާސްއަށް ބުނީ ދެގައުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ބާރުލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމެއް ހޯދުމަށް ހިދުމަތްތަކާއި ޓެރިފްތަކާ ބެހޭ އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް