ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:25
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އިސްލާމް ދީން ކުރިއެރުވުން
މިދިޔަ 5 އަހަރުތެރޭގައި އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަން ބުނެދީ އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
 
އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ
 
އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ސައްހަ އަގީދާ ރައްޔިތުންނަށް ބުނެދިނުމަށް

މިފާއިތުވި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަން ބުނެދީ އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

2018-2023ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ނަޒަރެއް އެ ފޮތަށް ދެއްވާފައިވާ ބަސްތީގަތުމެއްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީއަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝިއާރުފާޅުކުރުމާއި ދީނީ މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ގާއިމްކޮށް، ދިވެހިންގެ މެދުގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓައ،ި ދީނީ ގޮތުން ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގެ އަމާޒު ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށެވެ.

މި މުއައްސަސާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ސައްހަ އަގީދާ ރައްޔިތުންނަށް ބުނެދީ ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ތަފާތު މަސައްކަތްތައް މި މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންގޮސް 2018 އިން ފެށިގެން 2023ގެ ނިޔަލަށް މިވީ 5 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި، އާއްމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަން ބުނެދީ އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުން ފެށިގެން އެކި އުމުރުފުރާތަކަށާއި އެކި ދާއިރާތަކުން ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިއީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފާހަގަކޮށްލެވޭނެ 5 އަހަރު ކަމަށާއި، މި 5 އަހަރުގެތެރޭގައި މިހާތަނަށް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ނުގެންދާހާ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް ދިނީ ކަންތައްތަކަށް ދެއްވާ އަހައްމިއްޔަތުކަން ހާމަވެގެންދާކަމެއް ކަމަށް ވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް