ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:03
ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
ހުކުރު ޚުތުބާ
ހުކުރު ދުވަހު ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ޚާއްސަ ވަގުތެއްވޭ، މަސައްކަތުން ދުރުވެ ނަމާދަށް އަވަސްވެގަންނަ މީހަކީ ނަސީބުވެރިއެއް: ޚުތުބާ
 
ޚުތުބާއާއި ނުލައި ހުކުރު ނަމާދު ފުރިހަމައެއް ނުވާނެ
 
ޚުތުބާއަކީ އިންސާނާގެ ދެދުނިޔޭގައި ބާއްޖަވެރިކަމަށްޓަކައި ދެވޭ ވަރަށް މުހިންމު އިރުޝާދުތަކެއް
 
ހުކުރު ދުވަހު ކުރެވޭ އެންމެ މާތް އަޅުކަމަކީ ހުކުރު ނަމާދު

ހުކުރު ދުވަހަކީ އެދުވަހެއްގައި ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ޚާއްސަ ވަގުތެއްވާ ދުވަހެއް ކަމަށާއި، ދުންޔަވީ މަސައްކަތުން ދުރުވެ ހުކުރު ނަމާދަށް އަވަސްވެގަންނަ މީހަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބުވެރިއެއް ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''ހުކުރުގެ ދަރުމައާއި ސަވާބު ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ'' މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ މިއަދަކީ ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށާއި، ހުކުރު ދުވަހަކީ އެދުވަހެއްގައި އިންސާނީ ނަސްލުގެ ފެށުންކަމުގައިވާ މުޅި އިންސާނިއްޔަތުގެ ބައްޕަ އާދަމްގެފާނު ހަލްގު ކުރެއްވި ތާރީހީ ދުވަސް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެ ވެއްދެވުނު ދުވަސް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ހުކުރު ދުވަހަކީ އެދުވަހެއްގައި ދުއާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ޚާއްސަ ވަގުތެއްވާ ދުވަސްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އެވަގުތަކީ ހުކުރު ދުވަހުގެ އަސުރު ނަމާދަށްފަހު އިރު އޮއްސުމާ ދެމެދު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަގުތުކޮޅެއް ކަމުގައި އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނުވަތަ އެއީ އިމާމު މީހާ މިންބަރަށް އެރީއްސުރެ ހުކުރު ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެއްޖެއުމާ ދެމެދުގައިއެވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހިނދުކޮޅެއްކަމުގައި ވެސް ރިވާވެގެންވާ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ހެޔޮކަމުގެ މޫސުންތައް ކެނޑިނޭޅި ތަކުރާރުކޮށް އިންސާނުންނަށް މާތްﷲ ދެއްވަނީ ހެޔޮ ގޮތުގައި އެފުރުސަތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި އެކަމުގެ ސަބަބުން ފާފަތައް ފުހެވި ތިމާގެ ހެޔޮ އަމަލުތަކުގެ ފަތް ބަރުވެ ދެދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެއީ އިންސާނާއަކީ އަބަދާއިއަބަދު ފާފައަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނިކަމެތި މީހަކަށް ވީހިނދު އެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކާލާނގެ ހަސްރަތުން މިފަދަ ދީލަތި ފުރުސަތުތަކެއް ނުލިބޭނަމަ އިންސާނާ ވާނީ ބޮޑުވެގެންވާ ހަލާކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ޚިތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހު ކުރެވޭ އެންމެ މާތް އަޅުކަމަކީ ހުކުރު ނަމާދު ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހަކީ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ކުދި ފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއެކެވެ. މާނައީ: ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ( އެއްނަމާދުން އަނެއް ނަމާދަށް) އަދި އެއް ހުކުރުން އަނެއް ހުކުރަށް އަދި ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް (އެއީ) އެދެމެދުގައި ކުރެވޭ ފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއެކެވެ. އެއީ ބޮޑެތި ފާފަތަކަށް އަރައި ނުގަންނަކަމުގައި ވާނަމައެވެ.'' އެބަހީ: އެދެމދުގައި ކުރެވޭ ކުދި ފާފަތައް މާތްﷲ ފުއްސަވައި ދެއްވާނެއެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ދުންޔަވީ މަސައްކަތުން ދުރުވެ ހުކުރު ނަމާދަށް އަވަސްގަންނަ މީހަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބުވެރިއެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ޚުތުބާ ފެށުމަށްފަހު ހުކުރަށް އަންނަ މީހުންނަކީ ހުކުރަށް ހާޒިރުވި މީހުން ލިޔުއްވުމަށް މާތްﷲ ޚާއްސަ ކުރައްވާފައިވާ މަލާއިކަތުންގެ ފަތްފުށްތަކުގައި ލިޔެވޭނެ ބައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެފަދަ މީހުންގެ ހުކުރު ނަމާދު ސައްހަވާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ހުކުރު ނަމާދަށް މާތް ﷲ ޚާއްސަ ކުރައްވާފައިވާ ދަރުމައާއި ސަވާބު ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް އެފަދަ މީހުންނަށް އުނިވާނެ ކަމަށާއި، މިއަދު އަހަރެމެންގެ މުޖުތަމައުގެ ބައެއް ފަރުދުން މިފަދަ ކަންކަމަށް އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުބަހައްޓާ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ޝަރުއީ އެއްވެސް އުޒުރަކާ ނުލައި ހުކުރު ނަމާދަށް އައުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަ ކުރުމާއި، ހުކުރު ނަމާދު އަޅާފައި ޕިކުނިކު ދިއުމާއި، އަދި މިނޫން ވެސް ތަފާތު ކަންކަމުގައި މަޝްއޫލުވެ ތިބޭކަމީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ޚުތުބާގައި ބުނީ މަގުބޫލު އުޒުރަކާ ނުލައި ހުކުރު ނަމާދަށް ނައިސް ތިބުމަކީ އެބައިމީހުންގެ ހިތުގައި ސިއްކަޖެހި ބަންދުވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުކުރު ދުވަހު ދެވޭ ހުކުރު ޚުތުބާއަކީ އިންސާނާގެ ދެދުނިޔޭގައި ބާއްޖަވެރިކަމަށްޓަކައި ދެވޭ ވަރަށް މުހިންމު އިރުޝާދުތަކެއް ކަމަށާއި، ޚުތުބާއާއި ނުލައި ހުކުރު ނަމާދު ފުރިހަމައެއް ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ޚުތުބާ އަޑުއެއްސެވުމަށް މަލާއިކަތުން ހަމަހިމޭނުން ތިއްބަވާއިރު އަހަރެމެން އިންސާނުން އެ ޚުތުބާއަށް ކަނުލައި އެހުން މާ އައުލާކަން ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ކަން މިހެން ހުރި ނަމަވެސް ޚުތުބާ ކިޔަމުންދާއިރު، މިސްކިތުގެ ފެންޑާގައްޔާއި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައްޔާއި މިސްކިތުން ބޭރުގައިވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ތިބުމަކީ ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން ފެންނަމުންދާ ވަރަށް ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ހުކުރު ނަމާދަށް ދިއުމަށް ހިނައިގަތުމާއި، ހުވަނދުލުމާއި، އަވަހަށް މިސްކިތަށް އައުމާއި، ކުރިން އަންނަ މީހުން މިސްކިތުގެ ކުރީ ސަފުތައް ފުރަމުން ގެންދިއުމާއި، މިސްކިތަށް ވަދެ މިސްކިތުގައި އިށީނުމުގެ ކުރިން މަސްޖިދު ސުންނަތުގެ ދެ ރަކުއަތް ކުރުމާއި، ސަފުތައް ސީދާކުރުމާއި، މީހުންގެ ކޮނޑުމަތިން ހުރަސް ނުކުރުމަކީ ސަމާލުވާންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް ކަމަށެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ އެކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ރަސޫލާمُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އިރުޝާދު ދެއްވާފައި ހުރި ކަންކަން ކަމުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންސާނާ ކާމިޔާބީއާ ދިމާލަށް އަދި ހަލާކާއި ދިމާލަށް ގެންދާ ތިންކަމެއްވޭ: ޚުތުބާ
އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލިއްޖެނަމަ ހަޔާތުގެ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުވެ ހައްގުތައް ގެއްލޭނެ: ޚުތުބާ
އަލްއަޤްސާ އަކީ މާތްﷲ މި އުއްމަތަށް ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ އަމާނާތެއް: ހުކުރު ޚުތުބާ
ގިޔާމަތް ދުވަހުން އިންސާނާ އަށް އަމާންކަން ލިބޭނީ އިންސާނާގެ ހިތް ރަނގަޅުކުރެވުނު މިންވަރަކުން - ޚުތުބާ
ބަލިމީހާއަށް ގޮވާލަން ދިޔުމަކީ މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ހޭދަކޮށްލެވޭ ވަޤުުތުކޮޅެއް: ޚުތުބާ
ސުލްހަ މަސަލަސްކަން މަތީ ދިރިއުޅެން ނޭނގޭ މީހަކީ ހެވާއި ލާބައިން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހެއް: ޚުތުބާ
މަސްޖިދުލް އަޤްސާ މިނިވަންކޮށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް އިއާދަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުސްލިމުންނަށް އޮތް ވާޖިބެއް - ހުތުބާ
އޮޔާ ދެމިގެންދާ ކުނިތަކެއް ފަދަ ބަޔަކަށްނުވެ، ފަލަސްތީނުގެ މުޤައްދަސް ބިންތައް މިނިވަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި