ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:04
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ - އުފާވެރި އައްޑޫ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި މަޚްލޫފު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ - އުފާވެރި އައްޑޫ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި މަޚްލޫފު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އައްޑޫގެ ތަރައްޤީ
އައްޑޫ އޮތްގޮތް ސާފު، އައްޑޫ އޮތްގޮތް ރައީސަށް ދެންނެވި މަރުޚަބާ އިން ދައްކައިދީފި - މަޚްލޫފް
 
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ އަށް ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުންތަކަކީ ވެސް ރައީސް އެ ދާއިރާ ގެންނެވި ބަދަލުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ ނަތީޖާކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވި
 
މި ސަރުކާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި އަމާންކަން ޤާއިމްކޮށްދިން ސަރުކާރެއް ދެކެވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވި

އައްޑޫ އޮތްގޮތް ސާފުކަމަށާއި އައްޑޫ އޮތްގޮތް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ދެންނެވި މަރުޚަބާ އިން ދައްކައިދީފައިވާ ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ - އުފާވެރި އައްޑޫ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މަޚްލޫފް ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދާއިރު، އައްޑޫ އިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަަކަށް މެޖޯރިޓީ ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނަމުންދާތީ އެކަމަށް ރައްދުދެއްވާފައެވެ.

މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ފެނިވަޑައިގެންނެވީ އެއާ މުޅިން ޚިލާފު މަންޒަރެއްކަމަށެވެ. އައްޑޫ އަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ރައްޔިތުން ތިބި ތަނެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް އައްޑޫ އިން ދެންނެވި ހޫނު މަރުޚަބާއިން އައްޑޫ އޮތް ގޮތް ސާފުވާ ކަަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ހޮވަން އައްޑޫ އޮތީ ތައްޔާރަށްކަން ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެއީ ރާއްޖޭގެ 150އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެ ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ރޫހުކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށްރަށަށް ގެނައި ތަރައްްޤީ އާއި ކުރިއެރުމުގެ ސަަބަބުން ރަށްރަށުން ތިބީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޞާލިހަށް ވޯޓުދީ ވޯޓު ފޮށިތައް ފުރާލަން ތައްޔާރަށް ކަމަށް ވެސް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މަޚްލޫފް ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. މަޚްލޫފް ވަނީ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ނަމުގައި ބަޔަކު ލައްވާ ލިސްޓެއްގައި ސޮއިކުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރު އޮވެއްޖެ ނަމަ ހަމަޖެހުމާއި އިސްލާމް ދީން ޤާއިމްވެ ނުއޮންނާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި އަމާންކަން ޤާއިމްކޮށްދިން ސަރުކާރެއް ދެކެވަޑައިގެންފައިނުވާ ކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވީހާވެސް އަވަހަށް ނުކުމެ ރައީސް ޞާލިހު އަށް ވޯޓުދޭން ޖެހޭ ކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަކީ ކަންކަންކޮށްދެއްވާނެ ބޭފުޅެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ އަށް ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުންތަކަކީ ވެސް ރައީސް އެ ދާއިރާއަށް ގެންނެވި ބަދަލުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ ފޮނި ނަތީޖާކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޞާލިޙުގެ ލެގަަސީ ރާއްޖޭގެ ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި އާވެއާވެ ހުންނާނެ: މަހުލޫފު
މަހުލޫފު މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ
ރައީސްގެ އަމަލުފުޅުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލާ ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުނުވާކަން - މަހްލޫފް
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ތަހައްމަލްކުރި އަނިޔާވެރިކަން އެހެން އެއްވެސް އާއިލާއަކުން ތަހައްމަލްކުރާކަށް ނޭދެން - ރައީސް
މިސްއިންފޮމޭޝަން ކެންޕޭނެއް ހިންގައި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ރާވަމުން: އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެންޕޭން ޓީމް
ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރީ ޑްރަގުގެ ގޭންގުތަކުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ހޯރައަޅަމުންދާތީ އެކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން: މާޒް ސަލީމް
ފިތުނައިގެ ވާހަކަ ދައްކާ، ފިތުން ފެތުރުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އިދިކޮޅުން ނުކުރޭ: ޝާހިދު
ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލާނެ: އިމްރާން