ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 16:33
ކ. ތުލުސްދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި ތުލުސްދޫ ކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން
ކ. ތުލުސްދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި ތުލުސްދޫ ކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުން
ތުލުސްދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެހީތެރިވެދެނީ
 
އެއްބަސްވުމާއެކު އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ތުލުސްދޫ މާކެޓްކުރެވިގެންދާނެ

ކ. ތުލުސްދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެހީތެރިވެދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ކ. ތުލުސްދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި ތުލުސްދޫ ކައުންސިލާ ދެމެދު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ފާތުމަތު ނިލްފާއެވެ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްލަމް މޫސާއެވެ.

Advertisement

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލީ ޝިނާން ވިދާޅުވީ، މި އެއްބަސްވުމާއެކު އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ތުލުސްދޫ މާކެޓް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ޓޫރިޒަމް ޒޯން ޕްލޭންކުރުމުގައާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރިކުއަރމަންޓްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ ބަލާ ކަންތައްތައް ބެލުމުގައާއި، އަދި އޭގެ އިތުރުން މާކެޓިންގ އަދި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ކަންތައްތަކުގައި ވެސް މިނިސްޓްރީން އެހީވާނެ ކަމަށް ޝިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްލަމް މޫސާ ވިދާޅުވީ، މިއީ ތުލުސްދޫގެ ކުރިމަގަށް އެޅިގެންދިޔަ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. ތުލުސްދޫގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ކަނޑައެޅިފައި ވާކަމަށާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންވެސް ފާސްކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތުލުސްދޫއަކީ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްގައި ކާމިޔާބު މަޝްހޫރު ރަށަކަށްވާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ވެސް އެރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް