ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:21
ޢިރާޤުގައި އަދިވެސް ހަނގުރާމައިގެ ހަނދާންތައް ތާޒާ
ޢިރާޤުގައި އަދިވެސް ހަނގުރާމައިގެ ހަނދާންތައް ތާޒާ
ޝާމިލުގެ "މޫސަލް": ވެއްޓިފައި އޮތް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން އުފަލާއި ހިތާމަ
 
ޢިރާޤުގެ މަޞްރަޙު މިއަދު އޮތީ މުޅިން ބަދަލުވެފައޭ ދެންނެވުމަކުން ގޯހެއް ނެތަސް ހަނގުރާމައިގެ ހަނދާންތައް އަދިވެސް ތާޒާ
 
ޝާމިލްގެ ޖޫސްޖޮއިންޓް ހިންގާ އިމާރާތަކީ އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ވެރިކޮށްލައިގެން އުޅުނު ކާރުޚާނާއެއް
 
އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން މޫސަލް ހިފުމަށްފަހު އެ ކާރުޚާނާ ބޭނުން ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޗެކްޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި

އިރެއްގައި ބޮމާއި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގެ އަޑުފަށްގަނޑުން ގުގުމަމުން ދިޔަ ޢިރާޤުގެ މަޞްރަޙު މިއަދު އޮތީ މުޅިން ބަދަލުވެފައޭ ދެންނެވުމަކުން ގޯހެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ހަނގުރާމައިގެ ހަނދާންތައް އަދިވެސް ތާޒާއެވެ. ބަދަލު ކުރި ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތި ވެފައި ވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ބައިތައް އަދިވެސް އެގޮތުގައި ފެންނަން ހުރި ސަރަޙައްދުތައް އެބަ ހުއްޓެވެ. އަހުމަދު ޝާމިލްއަކީ އެފަދަ ތަނެއްގައި މިއަދު އޭނާގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަމުން އަންނަ މީހެކެވެ.

ތިރިއަށް ވެއްޓި، ގޮނިވެފައި އޮތް ފުރާޅުލީ އެ ކާރުޚާނާއަކީ މިއަދު ޝާމިލުގެ ޖޫސްޖޮއިންޓްއެވެ. މޫސަލްގެ ގިނަ ބަޔަކު ފިނި ބުއިންތަކަށް އިންސާފުކޮށްލުމަށްޓަކައި އެއްވާ މައިޒާނެވެ. އެ ތަނުން އިވެމުން ދަނީ އެ ކާރުޚާނާގެ މާޒީއާ ގުޅޭ އޮލަ ވާހަކަތަކުގެ އަޑެވެ.

އަހަރެން ހިތަށް އެރީ އަހަރެންވެސް އަމިއްލަ ކަމެއް ކޮށްލަން ވެއްޖެއޭ. އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވަން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްލެވިދާނެ ހިތަށް އެރީ. ޚަރަދުތައް ދެކޮޅުޖައްސާލާ، ކުލި ހަމަޖައްސާލާ ހަދާލެވިދާނޭ. އެނގެއެއްނު، މިހާރު ކުލި އެހާ ބޮޑު. ކުލި ދައްކާނެ އެހެން ގޮތެއް ނެތް އަހަންނަކަށް.
އަހުމަދު ޝާމިލު؛ ޖޫސްޖޮއިންޓްގެ އޯނަރު

ޝާމިލްގެ ޖޫސްޖޮއިންޓް ހިންގާ އިމާރާތަކީ، މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތް ކަމަށް ވާ އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ވެރިކޮށްލައިގެން އުޅުނު ކާރުޚާނާއެކެވެ. އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން މޫސަލް ހިފުމަށްފަހު އެ ކާރުޚާނާ ބޭނުން ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޗެކްޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ހިތަށް އެރީ ޖޫސްތަކާއި ލުއިބުއިންތައް ވިއްކާތަނެކޭ ހުޅުވާނީ މި ކާރުޚާނާގަ. އެހެންވެ ގަރާޖުވެރިންގެ އަތުން ލައިސަންސްވެސް ނަގައިގެން މިއުޅެނީ. ގަރާޖުގެ ވެރި މީހާ އަހަންނަށް މިތަން ދިނީ ހިލޭ. އެއްވެސް ކުއްޔެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ.
އަހުމަދު ޝާމިލު؛ ޖޫސްޖޮއިންޓްގެ އޯނަރު

އައިސިސް ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ފަހު އާންމު ދިރިއުޅުމައިގެން ޢިރާޤުގެ އަހުލުވެރިން ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރޭހުގައި ޝާމިލުވެސް ދުލެއް ނުދެއެވެ. އައިސިސްއިން ޗެކްޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ކާރުޚާނާ ތެރޭގައި ހުރި މިސައިލްތަކާއި، ގޮވާތަކެތީގެ ބައިތައް ހަމަ އެ ހުރި ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ހުރީއެވެ. ވައިގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުވެ، ޢިމާރަތަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް މަރާމާތު ކުރުމަށްވެސް މާ ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެއް ނެތެވެ. ކުރިހާވެސް ކަމަކީ، އޭނާގެ އިސްކޮޅު ހުންނަ ވަރަށް، ފުރާޅު އުފުލާލުމެވެ.

މީ ކުރިން ލޭތު މަސައްކަތް ކުރި ކާރުޚާނާއެއް. ވަރަށް މަޝްހޫރު ތަނެއް މީ. ބައެއް މީހުން މިތަނަށް އަންނަނީ ކޮންމެހެން ޖޫސް ބޯކަށް ނޫން. މިތަން ބަލާލާ، މިސައިލްތަކާއި، މިސައިލް ހަމަލާގަ ލިބިފަ ހުރި ގެއްލުންތައް ބަލާ ހަދާލަން އަންނަނީ.
އަހުމަދު ޝާމިލު؛ ޖޫސްޖޮއިންޓްގެ އޯނަރު

ޢުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޒުވާނާ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އޭނާގެ ޖޫސްޖޮއިންޓަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓެއެވެ. މަގު ހިނގާފައި ދާ މީހުންވެސް އެ ތަން ހުރި ގޮތް ފެނި، އެ ތަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވާ، އެ ކާރުޚާނާގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަން މަޑުކޮށްލައެވެ.

"މޫސަލް"ގެ ނަން ދީފައިވާ ޖޫސް ޖޮއިންޓްގައި ޝާމިލު ވަޤުތުތައް ހޭދަ ކުރަމުން ދަނީ އޭނާގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ޚިދުމަތުގައެވެ. ސުންނާފަތިވެފައި ވާ ޢިމާރާތެއްގެ އިޙުސާސް، ކުޑަކޮށްވެސް ނުކުރެވޭހާ ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައެވެ.

"ކޮށްދޭ. އަހަރަމެންނަށް ފެންނަމުން ދިޔަ ހިތްދަތި މަންޒަރުތަކުގެ ހަނދާން އާވޭ. ހަމަ އެއާ އެކީ، އަހަރަމެންނަށް ލިބުނު ނަޞްރުގެ އުފާވެރިކަންވެސް އިޙުސާސްކޮށްދޭ. އަހަންނަކީ މިހެން ހުރަސް ކުރާ މީހެއް. އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން މިތަނަށް ވަދެ ނުކުމެ ހަދާ މަންޒަރު އަހަންނަށް ފެނޭ އޭރު. އެމީހުންގެ ޗެކްޕޮއިންޓެއް ހުންނާނީ މިތާ. މިތާ މަގުގަ ހުންނާނީ އެމީހުންގެ ކާރުތައް ޕާކު ކޮށްފަ.
ޢަލީ އަލް-ޠާޢީ؛ ކަސްޓަމަރެއް

ޝާމިލުގެ މޫސަލްގައި، އައިސިސް އިން ބޭނުން ކުރި ކާރެއްވެސް ބާއްވަފައި އޮވެއެވެ. ހަލާކުވެފައި އޮތް އެ ކާރަކީ، މޫސަލް ސިޓީއިން ތަޙައްމަލު ކުރި ވޭންތަކުގެ ހަނދާނަކަށް އޭނާ ބާއްވައިގެން އުޅޭ ކާރެކެވެ.

އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ޢިރާޤާއި ސޫރިޔާގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން ދިޔަ އައިސިސް ޖަމާޢަތުން މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ދަނީ 'ބިންގަރާހުގައި' ކަމަށްވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ. ޓެރަރިސްޓް ސެލްތައް އޮޕަރޭޓް ކުރަނީ އާންމު ދުނިޔެއަށް ފިލާ އޮވެގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް