ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 17:23
20 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
20 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
20 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
 
މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ތިން ޒޯނަކަށް ބަހާލައިގެން

20 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޒްރޯވާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑަޓާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގު ސޮއިކުރެއްވިއިރު، އަޒްރޯވާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު، ހެވަގޭ މަހެންދްރަ މަޑުސަނަކް ކަރުނަރަތަނޭއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ތިން ޒޯނަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ޒޯން 1ގެ ދަށުން ހއ. މާރަންދޫ، ހއ. އުލިގަމު، ހއ. މޮޅަދޫ، ހއ، ތަކަންދޫ، ހއ. މުރައިދޫ އަދި ހއ. ދިއްދޫގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. މި ރަށްތަކުގައި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 30 މިލިއަން އަށްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްހާސް ދުއިސައްތަ ދިހަ ރުފިޔާ، ފަސްދޮޅަސް ފަސް ލާރިއެވެ.

ޒޯން 2ގެ ދަށުން ހދ. ނޮޅިވަރަމު، ހދ. ކުމުންދޫ، ހދ. ވައިކަރަދޫ، ހދ. މަކުނުދޫ، ހދ. ފިނޭ، ހދ. ހިރިމަރަދޫ، ހދ. ކުރިނބި އަދި ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ 47 މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ތިރީސްދެހާސް ހަސްތޭކަ ހަތަރު ރުފިޔާ، ފަސްދޮޅަސް ހަ ލާރިއަށެވެ.

ޒޯން 3ގެ ދަށުން ށ. ބިލެތްފަހި، ށ. ފީވައް، ށ. ފޭދޫ، ށ. ކަނޑިތީމު، ށ. ޅައިމަގު އަދި ށ. ނޫމަރާގައި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ އެކާވީސް ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަ ރުފިޔާ، ހަތްދިހަ އެއްލާރިއަށެވެ. ތިން ޒޯނުގައިވެސް މަސައްކަތް ނިންމުމުމަށް ދީފައިވަނީ 8 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

މި މަސައްކަތަކީ އޮޕެކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ލޯން އެހީ އަދި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން 20 ރަށުގައި ކުނި ރައްކާކުރާނެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް