ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 17:16
ހއ. ކެލާ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ހއ. ކެލާ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކެލާގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ހއ. ކެލާ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3.9 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އަޅާނެ

ހއ. ކެލާގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ސަރުކާރުން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގު ސޮއިކުރެއްވިއިރު، އާރްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ހަސަން ސައީދެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3.9 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރުއެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މަގުތަކުގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރާނެއެވެ. އަދި މަގުގައި ބައްތި ޖަހާނެއެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ކެލާގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކުރީ 99،292،426.83 (ނުވަދިހަ ނުވަމިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔާ، އަށްޑިހަ ތިން ލާރި)އަށެވެ. މި މަޝްރޫއު ނިންމަން އާރްޑީސީއަށް ދީފައިވަނީ 730 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް