ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:06
މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ބައްސާމާ ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ބައްސާމާ ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ޓްވީޓަރ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ފައިސާ ހަމަނުޖެހުނީ އެފްއޭއެމް އަޅާނުލައި، ލަސްކުރުމުން: މިނިސްޓްރީ
މިއަހަރު ބައިވެރިވާން ޖެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރުމަށް އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް 2022 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އަންގާފައި

އޭއެފްސީ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ފައިސާ ހަމަނުޖެހުނީ، ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ލަސްކުރުމުން ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ މީޑިއާ ގްރޫޕަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ޙުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ފައިސާގެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު އޯގަސްޓު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޓިކެޓަށް ބޮޑު އަދަދެއް އަރާތީ، މިނިސްޓްރީގެ އެހީއާ ނުލައި އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، 2023 ވަނަ އަަހަރު ބައިވެރިވާން ޖެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރުމަށް އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް 2022 ވަނަ އަހަރު އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، 23 އަހަރުން ދަށުގެ ކޮލިފައިންގެ މައުލޫމާތު އެފްއޭއެމް އިން ހިއްސާކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ، ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުތަކުގެ ޚަރަދަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން އެފްއޭ ތަކަށް ހަމަޖައްސާ ޚަރަދެއް ކަމަށްވުމުން، އެކަމުގެ ޒިންމާ ކުޅިވަރު ވުޒާރާ އިން ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، މިދިޔަ އަހަރު މިނިސްޓްރީން އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އެހެން އެންގި ސަބަބަކީ، ދުރާލާ ބަޖެޓު ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ވަގުތު ކުޑަތަންވުމުން ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމުގައި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުންނެވެ.

- ކޮމެންޓް