ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:18
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
ރާއްޖެއެމްވީ
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަވަރަ އިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ މުއާމަލާތް ހިންގައިފި
 
މި ސިސްޓަމްގެ ދަށުން އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓްސް، ރިކުއެސްޓް ޓު ޕޭ، ސްމާޓް އެޑްރެސިން އަދި އެކައުންޓް ވެރިފިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ

ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް (ފަވަރަ) އިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ މުއާމަލާތް ހިންގައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި ފަހުން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި 128.42 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މުޢާމަލާތް "ފަވަރަ" މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވެއެވެ.

'ފަވަރަ' ސިސްޓަމް އަކީ މާލީ ނިޒާމާއި ބީރައްޓެހި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ބޭންކް އެކައުންޓެއް ނެތް ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ބޭންކެއްގައި އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވީނަމަވެސް، އެއްހަމައެއްގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިިވާ ސިސްޓަމެކެވެ.

މި ސިސްޓަމްގެ ދަށުން އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓްސް، ރިކުއެސްޓް ޓު ޕޭ، ސްމާޓް އެޑްރެސިން އަދި އެކައުންޓް ވެރިފިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.

ހުރިހާ ބޭންކެއްގައި އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް މި ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން ފައިސާ ފޮނުވުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް މި ސިސްޓަމުން ލިބޭނެއެވެ. އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް، އައިޕީއެސްގައި ފުރަތަމަ ބައިވެރިވި 3 ބެންކަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އަދި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް