ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:33
ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި މެންބަރު ޔާސިރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި މެންބަރު ޔާސިރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ކުޅުދުއްފުށި ރައީސް ޞާލިހާއެކު
"ކުޅުދުއްފުށިން ތިބީ ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީން ދެވަނަ ދައުރެއް ހޯދާ ފުރަތަމަ ރައީސަކީ، ރައީސް ޞާލިހުކަމަށް ހަދަން އަހުދުކަނޑައަޅައިގެން"
ރައީސް ޞާލިހު ފިޔަވައި އެހެން ބޭބޭފުޅުންނާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާ ރައީސަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭ ކަަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވި
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި

ކުޅުދުއްފުށިން ތިބީ ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީން ދެވަނަ ދައުރެއް ހޯދާ ފުރަތަމަ ރައީސަކީ، މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުކަމަށް ހެދުމަށް އަހުދުކަނޑައަޅައިގެން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޔާސިރު ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގެން މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރެއްވި މުއްދަތުގައި ތަފާތު ވެރިންނާއި ބައްދަލުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޞާލިހު ފިޔަވައި، އެހެން ބޭބޭފުޅުންނާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވެރިއެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން އެންމެ ބޭނުންވާ ސިފަ އަކީ ޚިޔަލުތަފާތުވާ މީހުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވުން ކަމަށާއި އެއީ ރައީސް ޞާލިހަށް އޭނާ ތާއީދުކުރައްވާ ސަބަބުކަމަށް ވެސް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި ހުރި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނީ ވެސް މި ސަރުކާރުން ކަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެގައި އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރު އެންމެ ގިނައިން ކުރަމުން އައީ ބޮޑުތިލަދުންމަތިންކަމަށްވާއިރު، މި ސަރުކާރު އައުމުގެ ކުރިން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން އައީ ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކާއި އެކުގައި ކަމަށް ޔާސިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެކަން ވެސް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި ފެންވަރު ރަނގަޅު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް އެބަ އޮތް ކަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ބޮޑުތިލަދުންމަތިން ކުރަމުން އައި ހަނިމަދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް، 1.5 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަނީވެސް މި ސަރުކާރުން ކަމަށް ޔާސިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާ ރައީސަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭ ކަަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި