ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 22:21
ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ޝާހިދު ވާހަކަފުދައްކަވަނީ
ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ޝާހިދު ވާހަކަފުދައްކަވަނީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ
"ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ އަހަރުތަކެއް ބަންޑްލްޖަހައި އެއްކުރިޔަސް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާ އެއްހަމަ ކުރެވޭނެ ބޭފުޅެއް ނެތް"
 
ޝާހިދު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި އިންތިޚާބަށްޓަކައި އަތުރާލާފައިވަނީ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރެއް ކަމަށްވެސް ސިފަކުރައްވާފައި
 
ޝާހިދު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ސާލިހަށް ދެންނެވި ފުރިހަމަ މަރުހަބާ ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި

ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ އަހަރުތަކެއް ބަންޑްލްޖަހައި އެއްކުރިޔަސް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާ އެއްހަމަ ކުރެވޭނެ ބޭފުޅެއް ނެތްކަމަށް، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިއަދު ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ އުފާވެރި އަމާން ޖީލެއް ކަމަށެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ 40 ރަށާއި އެއް ސިޓީގައި 51.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގަވާފައި ކަަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެހެން ބޭފުޅަކަށް ރައްޔިތުން ވޯޓުދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސާލިހު ފިޔަވައި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ ކޮންބޭފުޅުންނެއްތޯ ހއ އަދި ހދގެ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުން ސުވާލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބަބަކީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ރައީސް ފިޔަވާ އެހެން ބޭފުޅަކު ކެމްޕެއިނަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި ނެތުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ސަރަހައްދުން ވާދަވެރި ކެނޑިޑޭޓުން ވަޑައިގަތީ އެންމެ 17 ރަށަށް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ވޯޓު ހޯއްދަވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދޭންވީ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ޝާހިދު ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެނޑިޑޭޓުން ވަޑައިނުގަންނަވަނީ އެއީ ކުދި ރަށްތަކަށް ވުމުން ކަމަށާއި، ކުދި ރަށްތަކަށް ވުމުން އެ ރަށްތައް ބާކީކޮށްފައި ވާކަމަށްވެސް ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައްޔިތުން އެބަ ބުނޭ ތިމަންނަމެން ކައިރިއަކަށް ނާދެޔޭ. ނާދެޔޭ ބަޔަކު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަޑައިގެން ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރައްވާ ހާލުއަހުވާލު ބައްލަވާފަ އެ ވަޑައިގެންނެވީ. އެއީ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ ސާފު ހެތްކަކީ. ކުދިކުދި ރަށްތައް ވީމަ ރަށްތައް ބާކީ ކުރައްވާފަ ވޯޓު ހޯއްދަވަން ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމެއް ނެތް.
ޝާހިދު

އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވަނީ، ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޞާލިހަށް ދެންނެވި ފުރިހަމަ މަރުހަބާ ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރައީސް ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތްއިރު ފެނިވަޑައިގަތް ކަމަކީ ސާފު ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތުން ރައީސް ސާލިހު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެކަން ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޝާހިދު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި އިންތިޚާބަށްޓަކައި އަތުރާލާފައި ވަނީ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރެއް ކަމަށްވެސް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް