ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 12:54
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ހދ. ވައިކަރަދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ހދ. ވައިކަރަދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ދަނޑުވެރިންގެ ކާގޯ ފެރީ
ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ތާޒާކަމާއެކު ތަންތަނަށް ވިއްކަން ފޮނުވޭގޮތަށް ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވައިފި
 
މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހައްދަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ސްކޭޓް ޕާކެއް ތަރައްގީކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ބަނދަރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

ހދ. ވައިކަރަދޫގެ ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ތާޒާކަމާއެކު ތަންތަނަށް ވިއްކަން ފޮނުވޭގޮތަށް ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ" ކެމްޕޭނަށް ހދ. ވައިކަރަދޫއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި "ބަނދަރު ބައްދަލުވުން" ގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ވައިކަރަދޫއަކީ އެމްޑީޕީ އަދި އިސްލާހަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިސް ސަފުގައި ތިބި ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް މި މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މާޒީގައި ދެކެފައިވާ އަނިޔާވެރި ބިރު ނާމާން ދުވަސްތަކަށް ދާން ބޭނުން ނުވެ ތަރައްގީއާއެކު ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާކަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި ސިޔާސީ ހަމަޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރަށްތަކަށް ގެނެސްފައިވާ އުފާވެރިކަމާ ހަމަޖެހުން ފެނިގެންދާ ކަމަށާއި، މާލެއިން ވެސް އެ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގައި ކުރި މަސައްކަތާއެކު 2019 ގައި އިގްތިސާދު އޮތް ހިސާބަށް ދެވިއްޖެ ކަމަށާއި، މިހާރު ގެންނަ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ރާއްޖެ ކުރިއަަރައިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ވައިކަރަދޫއަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ރަށެއް ކަމަށާއި، ބޭނުންވާ ހައްދާ ތަކެތި ތާޒާ ކަންމަތީގައި ވިއްކޭނެ ގޮތް ހެދުން ކަމަށެވެ. އާރުޓީއެލް އިން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް އެކަން ނުވި ނަމަވެސް ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމުން އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއާއެކު ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ތާޒާކަމާއެކު ވިއްކާ ލާރިކޮޅު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ މައިގަނޑު ސިޔާސަތަކީ އެއްވެސް ރަށެއް ބާކީ ނުކޮށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއެކު ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުން ކަމަށެވެ. އިގްތިސާދީ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަ އިރުގައި އޭގެ އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބަދަލު ގެނައުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މައިކްރޯ ސްކީމަށް ފައިނޭންސް ހޯދޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެ ކަމަށާއި، އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަ ލޯން ހަމަޖައްސައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ރިސޯޓްތަކާއި ބޭރަށް އެތަކެތި ބޭރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކަން ސަރުކާރުން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވައިކަރަދޫގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ރޯހައުސް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ކުމުންދޫގައި ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ފުލެޓް ނުވަތަ ރޯހައުސްއަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ބޮޑެތި މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް ތާރުއަޅާނެ ކަަމަށާއި، ބަނދަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އޮއިދެމޭގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސް މޫދަށް އެރޭނެ ތަނެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްކޭޓް ޕާކަކާއި، ހާގަ ތަނަވަސް މިސްކިތެއް ވެސް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިން ހައްދާ މޭވާ އަދި ތަރުކާރީ ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް ކާގޯ ފެރީ ތާރަފްކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްގީކުރާ އެނދުތަކުގެ ތެރެއިން ވައިކަރަދޫގައި ވެސް އޭގެ ބައެއް ހިމެނިގެންދާނެ ކަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް