ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:11
ރައީސް ސާލިހް ފިނޭއަށް ވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ރައީސް ސާލިހް ފިނޭއަށް ވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީ
ފިނޭގެ ތަރައްގީ
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
 
ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމް ކުރެއްވުން

ހދ. ފިނޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް އަންނަ ދައުރުގައި ފުލެޓް އަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހދ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ފިނޭގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ބާކީކޮށްފައި އޮތް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެކަމަށާއި، އިންޖީނުގެއާއި ފެނަކަ އައު އޮފީސް ނިމިއްޖެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އަދިވެސް އެތައް ކަންތައްތަކާއެކު ފިނޭ ވަނީ ބަދަލުވެފައި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ގެންނަ ބަދަލުތަކަކީ މީހުންނަށް އިހުސާސް ނުވެދާނެ ކަންކަން ކަމަށެވެ. ފެނާއި ނަރުދަމާ އޮންނަނީ ބިމު އަޑީގައި ކަމަށާއި، އަބަދުވެސް ފެންނަނީ އުސްކޮށް ނަގާފައި ހުންނަ އިމާރާތް ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި މުހިންމީ މީހާއަށް އަންނަ ބަދަލު ކަމަށެވެ.

މި ރަށްރަށުގަ ތާޒާ ބޯފެން ނުލިބި ފާޚާނާ ނުކުރެވޭ ތަންތަން ހުރި. އިރުވައި މޫސުމުގަ ފެނަށް ޖެހި، އެތައް ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ތިބި. ރަށުގަ ހުންނަ ބާ އިންޖީނުގޭން ކަރަންޓް ކެނޑިގެން އެތައް ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ތިބެންޖެހުނު. މިއާއެކު އަގުބޮޑު މުދާ ހަލާކުވަމުންދިޔަ. މި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަ ތަރައްގީއަކީ. އިރާދަކުރެއްވިޔާ ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް މި ގެންނަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާމެދު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުގައި ނުފޫޒުގަދަ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުން ކަމަށާއި، މިހާރު ނުކުމެ ވިދާޅުވަނީ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތަވާލައްވައި ހަމަޖެހޭ ތަނަކަށް ހައްދަވާ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު އެ ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުގައި މީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލެވުނު ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ގެންދަވަނީ ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވައި، ރައްޔިތުންނާ ވާހަކަދައްކަވައިގެން ކަންކަން ކޮށްދެއްވަމުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ކަންކަން ކުރައްވާނީ އެގޮތަށް ކަމަށާއި، ސިޔާސަތަކީ އެއްވެސް ރަށެއް ބާކީ ނުކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ފިނޭގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހައްދަވައިދެއްވައި، ތާރުއަޅުއްވައި، ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ފުލެޓް އިމާރާތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ވަސީލަތައް ގާއިމްކޮށްދެއްވައި، މޫދަށް އެރޭނެސަރަހައްދެއް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އިތުރު ކަންކަން ކައުންސިލާ ވާހަކަދައްކަވައިގެން ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.  

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު