ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 08:49
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ސާލިހު - ފަށާއިރު
ކޮންމެ ކަމެއްގައި ނުކުމެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅުވުމަކީ އަދި ޑިމޮކްރަސީއެއް ނޫން: ރައީސް
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ، މަލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމެއްގައި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށް
 
މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް އޮތުން މުހިއްމު
 
އެމަނިކުފާނު އެންމެ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަކީ ހިލޭ ޑިގްރީގެ ދަށުން ޒުވާނުންނަށް ފަހިކޮށްދެއްވި ފުރުސަތުތައް

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ނުކުމެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅުވުމަކީ އަދި ޑިމޮކްރަސީއެއް ނޫންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު މެމްބަރުކަމުގައި ހުންނެވިއިރުވެސް އެ ރޫހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށާއި، މަޖިލީހުން އެ މަސައްކަތުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

މިސާލެއްގެ ގޮތުން ރައީސް ވަނީ، ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. މިއަދު މަޖިލީހާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި، ސިއްހީ އަދި އެކި ދާއިރާތަކުގެ އެހީގައި އެކަމުން އަރައިގަނެވިފައި ވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މަލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމެއްގައި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ނުކުމެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅުވުމަކީ އަދި ޑިމޮކްރަސީއެއް ނޫން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

އޭގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ކަމެއްގައި ނުކުމެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅުވުމަކީ އަދި ޑިމޮކްރަސީއެއް ނޫންކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާއިރު އެމަނިކުފާނު އެންމެ ފަޚުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަކީ ހިލޭ ޑިގްރީގެ ދަށުން ޒުވާނުންނަށް ފަހިކޮށްދެއްވި ފުރުސަތުތައް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށްފަހު ދައުލަތް ހިންގަން ނުކުންނާނީ ތައުލީމީ އެ ޒުވާނުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ދެވަަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވީ މުޖުތަމައުގެ އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މަގުމަތީގެ އަމާންކަން ގާއިމު ކުރެއްވުނުކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދައުރުތެރޭގައި ބޭނުންފުޅުވެ، ނުކުރެއްވުނު އެއް ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްކަމަށްވާ އައިޖޯއައިޖީ ބޭއްވުން ކަމަށާއި، ދެވަނަ ދައުރެއްްގައި އެކަން ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ދެއްވާއިރު އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ސިޔާސަތުތައް މިނެކިރަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އަދި އެމްޑީޕީން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެހެން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
ސާލިޙުގެ ސުވާލެއް: އަމިއްލަ މަންފާއަށް މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވުމުން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް މިދެވެނީ ކޮން ކަހަލަ މެސެޖެއްތޯ؟
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓު މައްސަލައިގައި ޒާތީ މަންފާއަށް ސަރުކާރުން އެ އުފެއްދީ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ފިތުނައެއް: ސާލިހު
އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބުނު ނަމަ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅުވާލެވޭނެ: ރައީސް ސޯލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުން ލޯނު ނުނަގާ ކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު، މިހާރު ވެސް ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް އިޝޫކޮށްފައިވޭ: ރައީސް ސާލިހު
ޓެކްސް ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ނިންމެވިއިރު، އެއީ މިހާރު ވެސް ދެމުންދާ ފައިސާއެއް: ރައީސް ސާލިހު