ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:29
ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ލޯނާއި ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ބޭރުގެ އެހީ
ލޯނަކީ ރަނގަޅަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފިނަމަ ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެ އެއްޗެއް ނޫން: ރައީސް ސާލިހު
 
މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގޮތް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ހާމަކުރަމުން ގެންދޭ
 
ގައުމުގެ އިގްތިސާދާއި ރިޒާވަށް ބެލުމަށްފަހު، ލޯނަކީ ބައެއް ފަހަރު ނަގަންޖެހޭ އެއްޗެއް

ލޯނަކީ ރަނގަޅަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފިނަމަ ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ރައީސް ވިދާޅުވީ، ގައުމުގެ އިގްތިސާދާއި ރިޒާވަށް ބެލުމަށްފަހު، ލޯނަކީ ބައެއް ފަހަރު ނަގަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ލޯނު ރަނގަޅަށް އިންވެސްޓް ކުރާނަމަ އެއީ ދަރަންޏެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެލޯނުން ފައިސާ ނަގައި ޚަރަދުތައް ކުރާނަމަ އެއިން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ލޯނު ނެގީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ރިޒާވްގައި ފައިސާ މަދުވެ، މަޖުބޫރުވުމުން ކަމަށެވެ. އެ ހާލަތުގައި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވިކަންވެސް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެދުވަސްވަރު ލޯނު ނުނެގިނަމަ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށާއި، މުޅި ރާއްޖެ އިނދަޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތްކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގޮތް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ހާމަކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އެފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާނެ ގޮތްތައް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ލިޔެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ކުރިއަރާވަރަށް ބަލާއިރު އެއްވެސް ކަހަލަ ދައްޗެއް ނެތް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލޯނުގެ ބޮޑުބައެއް ދައްކައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިގްތިސާދީ ހާލަތު އެގައުމެއްގަ ހުރި ގޮތާ، ރިޒާވް ހުރި ގޮތަށް ބަލާފަ ލޯނަކީ ނަގަންޖެހޭ އެއްޗެއް، އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގަ. އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގަ ބެލޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ރަނގަޅަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފިއްޔާ. އެފައިސާ ނަގާފަ، އެއިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކާ ގިނައިން ޚަރަދުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއިން ނުބައި އަސަރެއްކޮށްފާނެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ނަގަމުން އައި މި ލޯނުތައް ނެގީ އެގޮތަކަށް ނޫން. ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ރިޒާވްގަ ފައިސާ މަދުވުމުން މަޖުބޫރުވީ. އެވަގުތު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ދާއިރާގަ އެންމެ ފުންނާބު އުސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ލަފާ އަޅުގަނޑަށް ލިބެމުންދިޔަ. އޭގެތެރޭގަ ސަންޓްރެވަލް ސަން ޝިޔާމް، ޗަންޕާ ހުސައިން އަފީފު، މުހައްމަދު މަނިކު، ޔުނިވަރސަލް ބޭފުޅުން ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ގުޅުއްވާ، ކަންތައްތަކުގަ އެބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަަވާ ގޮތުގެ ލަފާ ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި. އޭގެތެރޭގަ ޚާއްސަކޮށް އަފީފު އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި، ރައީސްއޭ މިވަގުތު ލިބެން ހުރިތަނަކުން ފައިސާ ހޯދާށޭ. އެ ލޯނުގެ ގޮތުގަ ލިބޭނޭ. އެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދޭށޭ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގެ ހިލޭ އެހީއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކުރިއާއި މިހާރަށް ބަލާއިރު ހިލޭ އެހީ ލިބޭ މިންވަރު މިހާރު މަދު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެހީ ލިބޭ ގައުމުތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަކީ ޕްރޮމޯޓް ވެފައިވާ ގައުމެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގެ ހިލޭ އެހީ ގައުމުތަކަށް މި ލިބެނީ ސަބަބުތަކަކާ ގުޅިގެން. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކުންނާ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ހިލޭ އެހީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ މި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަނީ އެންމެ ފަގީރު ގައުމުތަކަށް. ކުރިއަރާފަ ވާ ގައުމުތަކުން، ނޫނިއްޔާ މިޑްލް އިންކަމް ގައުމުތަކަށް އެބުނާ ކަހަލަ ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުންނެއް ނުގެންދޭ. ކުރީގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިލޭ އެހީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެމުން ދިޔަ، އެ ހާލަތުގަ ގައުމު އޮތްއިރު. އެކަމަކު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ މެދުފަންތީގެ ގައުމަކަށް. މެދުފަންތީގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީ ސަފުގަ ހިމެނޭ ގައުމަކަށް ވެފަ، އިންކަމަށް ނިސްބަތްކޮށް. އެހެންވީމަ ކުރީގަ އެލިބޭ ގޮތަށް ހިލޭ އެހީއެއް ނުލިބޭ. ދެވަނަ ކަމަކަށް، ހިލޭ އެހީ ލިބެނީ އެތެރޭގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގަ އެ ސަރުކާރަކުން ގެންގުޅޭ ކަންތައްތަކަށް ބަލާ. ޚާއްސަކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސްޓިއުޓްތަކުން އެހީތެރިކަން މިފޯރުކޮށްދެނީ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިއުމަންރައިޓްސް، މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން، ވެރިކަމަށް މީހަކު އަންނަ ގޮތް، އިންތިޚާބީ މިނިވަންކަން. މި އެއްޗެއްސަށް ބަލާފަ. އެހެންވީމަ އެއަށް ބިނާކޮށް ލިބޭ އެހީތެރިކަން ހުރޭ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ މިއަދު ޑިވެލޮޕިންގ ގައުމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ވެސްޓަރން ޔޫރަޕިއަން ގައުމުތަކުންނާއި، ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުން އަދި މިޑްލް އީސްޓްގެ ގައުމުތަކުން އެހީ ލިބޭކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް