ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 07:13
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި މާލެ
މާލޭގެ މަގުތައް ވިއްކައި، ލާރި ނަގައިގެން ކެމްޕޭން ކުރަން ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ - ރައީސް
 
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރި ސަރުކާރަކީ މި ސަރުކާރު
 
ސިޔާސަތަކީ މަގުތައް ހުސްކޮށް، ޕާކިންއަށް ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅުން
 
ބޮޑެތި ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް ވިއްކެވި ގޮތަށް މިއަދު މާލޭގެ މަގުތައް ވިއްކަވައި ހުސްކުރައްވައިފި

މާލޭގެ މަގުތައް ވިއްކައި ލާރި ނަގައިގެން ކެމްޕޭން ކުރަން ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"އުފާވެރި މާލެ" ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ވެލިވަޅު ކޮނެގެން ބޯފެން ހޯދަން ރައްޔިތުން ކުރި އުނދަގޫ ތަޖުރިބާ ލޮލުން ދެކެވަޑައިގަތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފެނާއި ނަރުދަމާ ރަށްރަށުގައި އަޅާއިރު، އެއީ ބޭކާރު ކަމެއްކަމަށް ދެކޭނީ އެކަން ތަޖުރިބާ ނުކުރާ މީހުން ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު މާލޭގައި އުޅުއްވާތާ 50 އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އެއް ބޭފުޅަކީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މާލެއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ކަމަށެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމާއި، ޓްރެފިކުގެ މައްސަލައާއި، ގޭންގުތަކުގެ މައްސަލައަކީ ހައްލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ ކަމަށާއި، ޓްރެފިކްގެ މައްސަލައާއި މަގުތަކުގެ މައްސަލައަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ހައްލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކާނިވަލުގެ ސްޓޭޖާ ހުންނަ ދިމާލުން ޕާކިންއަށް ދީފައި ހުރި ތަންތަނަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެއީ އެޑްވާންސަށް ލާރި ނަގާފައި ޕާކިންއަށް ވިއްކާފައި ހުރި ސްލޮޓްތަކެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މުއިއްޒުމެން ބޮޑެތި ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް ވިއްކެވި ގޮތަށް މިއަދު މާލޭގެ މަގުތައް ވިއްކަވައި ހުސްކުރައްވައިފި ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ދެން އަންނަ ދައުރެއްގައި މިކަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެތަންތަން ނަގަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސަތަކީ މަގުތައް ހުސްކޮށް ޕާކިންއަށް ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅުން ކަމަށެވެ.

މިހެންނެއް މާލޭގެ މަގުތައް ވިއްކާ، ލާރި ނަގައިގެން ކެމްޕޭން ކުރަން ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ނިކަމެތިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބުނު ރައްޔިތުންނަކީ މާލޭ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ. މާލޭގެ ހުރިހާކަމަކަށް އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރި ކަމަށެވެ. އާއިލާތަކަށް އޭގެ އަސަރުކުރި ކަމަށާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ އޮތީ ބޮޑުވެފައި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރި ސަރުކާރަކީ މި ސަރުކާރުކަމަށެވެ.

މާލޭގެ 19،000 ރައްޔިތުންނަށް އެވަނީ ބިންކަނޑާ، އިންވަކިކޮށް ގޯތީގެ ފަތްދީފަ. 13،000 ރައްޔިތުންނަށް ފުލެޓް ކަށަވަރު ކޮށްދެވިއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމާލާނީ މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންޖެހިފަ ތިބި އެންމެންނަށް އެކަމުގެ ހައްލު ހޯދައިދީފަ. ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގަ ކުރާނެ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ އެއީ. ދެން އޮތީ ޕާކުތަކަށް ދީފަ ހުރި ގޮޅިތައް ނަގާ، ފަސޭހައިން ހިނގާލެވޭނެ ތަނަކަށް މާލެ ބަދަލުކުރުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގައި ބަނދަރު ހަދަމުންދާ ކަމަށާއި، ލޯންޗުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި އައިސް ވާޓަރާ ކައިރިކޮށްފައި ކާރުގައި ދުއްވާފައި ގެއަށްދާ މީހުންނަށް ރަށްރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހާލަތު ނުވިސްނޭނެ ކަމަށާއި، ބަނދަރު ހައްދަވަނީ ރަށްރަށުގެ ހާލަތު އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކަރަންޓު ނެތިގެން ފުޅިބައްތި ދިއްލައިގެން އުޅޭ ހާލު އެކަން ތަހައްމަލުކުރި ބަޔަކަށް ނޫނީ ނޭނގޭނެކަމަށާއި، އެކަން ތަހައްމަލުކުރި ބަޔަކު އެކަން ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައިވަނީ އެކަންކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް