ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 06:02
ކުރީގެ ބަންޑާރަނާއިބު ފާތިމަތު ދިޔާނާ ސައީދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ކުރީގެ ބަންޑާރަނާއިބު ފާތިމަތު ދިޔާނާ ސައީދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ސާލިހު ގެނެސްދެއްވި ތަރައްޤީ
އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާއިރު އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވައި ތައުލީމަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ރިކޯޑު އޮތް ވެރިއެއް އިޚުތިޔާރު ކުރަންޖެހޭ: ދިޔާނާ
 
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީފައިވޭ
 
ހަމަސްދުވަހުގެ މެޓާނިޓީ ލީވް ގާނޫނީ ގޮތުން ކަށަވަރުކޮށްދިން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާއިރު، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވައި ތައުލީމަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ރިކޯޑު އޮތް ވެރިއެއް އިޚުތިޔާރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަނާއިބު ފާތިމަތު ދިޔާނާ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ސްރީލަންކާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ޖަލްސާގައި ދިޔާނާ ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ. ނަތީޖާއެއް ގޮތުން މިއަދު އަންހެނެއް ނެތް ކައުންސިލެއް ނެތް ކަމަށާއި، ޖުޑިޝަރީ ދާއިރާގައި ވެސް އަންހެނުން ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ދިޔާނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ދިޔާނާ ވިދާޅުވީ ހަމަސްދުވަހުގެ މެޓާނިޓީ ލީވް ގާނޫނީ ގޮތުން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި، އެސްއެމްއީ ލޯނުތައް އަންހެނުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ވެސް މި ސަރުކާރުން މަގުފަހިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށް. ރައީސް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް. ސިޔާސީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލުންތަކުން މިހާރު އޮތީ އަންހެނުންނަށް މަގާމު ރިޒާވްކޮށްފައި. ޚާއްސަކޮށްފައި. މިހާރު ނުހުންނާނެ އަންހެނުން ނެތް ކައުންސިލެއް. ޑަބްލިޔުޑީސީ ވެސް ގާނޫނުގެ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވާފައި. ޖުޑިޝަރީއަށް ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ. އެހެންވީމަ އެމަގުން އަންހެނުންގެ ނަޒަރިއްޔާތުން އެތެރެކޮށްދެއްވާފައި. ހަމަސްދުވަހުގެ މެޓާނިޓީ ލީވް މިއޮތީ ގާނޫނީ ގޮތުން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައި. އެސްއެމްއީ ލޯނުތަކަށް ބައްލަވާލެއްވިޔަސް އެހެން. ސިންގަލް މަދާސް. އެބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަ ޕޮއިންޓުތަކެއް ދެވިގެން ގެދޮރުވެރިކުރެވިއްޖެ. އެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވެސް ދަނީ ކުރިއަށް.
ފާތިމަތު ދިޔާނާ ސައީދު / ކުރީގެ ބަންޑާރަނާއިބު

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ދިޔާނާ ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ކުރިމަތިލާއިރު، ތައުލީމަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ރިކޯޑް އޮތް ވެރިއެއް އިޚުތިޔާރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއެކު މައިންބަފައިންގެ ޖީބަށް ލުއިވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ގޮސްފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި 1400 ކްލާސްރޫމާއި 80 އަށްވުރެ ގިނަ މަލްޓިޕަރޕަސްހޯލު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ކުޑަކޮށް، ދަރިވަރުންނަށް ބޮޑު ލުއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން ވެސް ދިޔާނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިޔާނާ ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގައި އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށްނުދާ ރަށެއް ނެތް ކަމަށާއި، ރައީސް ސާލިޙަކީ ސްލޯ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފާޑުކީ ނަމަވެސް މަންޒަރު ވަރަށް ސާފު ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަހިބަދޫ ކައިރީގައި އޮތް މާފަރުފަޅު ހިއްކައި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން ތަރައްގީކުރުމަށް ރައީސް ނިންމައިފި
ރައީސް ސާލިހު "އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް" ގާއިމުކުރައްވައިފި
އައު ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ރައީސް ސާލިހު ދެ ކަމަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި
''ތިލަމާލެ ބުރިޖް ނިންމަން އޮތް މުއްދަތަކަށް ނުނިމުނު، އެއީ އަޅުގަނޑު ދެރަވާ ކަމެއް''
މި ސަރުކާރު ޖަޖުކުރާނީ ރައްޔިތުން: ރައީސް ސާލިހު
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ތަހައްމަލްކުރި އަނިޔާވެރިކަން އެހެން އެއްވެސް އާއިލާއަކުން ތަހައްމަލްކުރާކަށް ނޭދެން - ރައީސް
މިސްއިންފޮމޭޝަން ކެންޕޭނެއް ހިންގައި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ރާވަމުން: އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެންޕޭން ޓީމް
ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރީ ޑްރަގުގެ ގޭންގުތަކުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ހޯރައަޅަމުންދާތީ އެކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން: މާޒް ސަލީމް