ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 07:21
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު ބައެއް މީހުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު ބައެއް މީހުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމް
"އުޅުނީ ކުދިންނާއެކު 10 ފޫޓު 10 ފޫޓު ގޮޅިއެއްގައި، މިއީ ހުވަފެނެއް ހަޤީޤަތަކަށްވުން"
 
ފުރަތަމަ ގޯތި ކަނޑާ ހަވާލު ކުރީ 20739، މުހައްމަދު ވިޝާލްއަށް
 
ގޯތީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ގޯތި ދޫކުރާ ސަރަހައްދުތަކަށް އާއްމުން ވަނީ ގެންގޮސްފައި
 
ސަރުކާރުގެ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވި 19639 މީހުންނަށް ގޯތި ލިބޭ

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް މާލޭ ސަރަހައްދުން ގޯތި ކަނޑައި ދޭން ފަށާފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން އާއްމުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގޯތިތައް ލިބުނު މީހުން ތިބީ ގޯތީގެ ހަޤީޤަތް ގަބޫލުކުރަން އަދިވެސް ދަތިވާ ފަދަ، ހައިރާންކަމެއްގައެވެ. އެތައް ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް އައިސް ގޯތިވެރިންނަށް ވުމުގެ ހުވަފެން ހަޤީޤަތަކަށް ވާކަން އަދިވެސް ޤަބޫލުކުރަން ގިނަ މީހުންނަށް ދައްޗެވެ.

ފުރަތަމަ ގޯތި ކަނޑާ ހަވާލު ކުރީ 20739، މުހައްމަދު ވިޝާލް އާއިއެވެ. އޭނާގެ ޝުއޫރުތައް ރާއްޖެއެމްވީ އާއި ހިއްސާކުރަމުން އޭނާ ބުނީ ގޯތި ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. ވިޝާލް ބުނީ މިއީ އޭނާ އަށް ފެނިދާނެ ދުވަހެއް ކަަމަށް ކުރިން އޭނާ ހީކޮށްފައިވެސް ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދަކީ މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް އޭނާ ފަދައިން އިތުރު ގިނަ ބަޔަކަށް ގޯތި ލިބުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ އިހުސާސްތައް ކިޔާދިނުމުން އެ މީހުންގެ މެދުގައި އޮތް އުފާވެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވެއެވެ. އެގޮތުން ގޯތި ލިބުނު ފާތިމަދު ރަޝީދާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވެސް ތިބީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ހުވަފެންތައް ހަޤީޤަތަކަށް ވުން ކަމަށް އޭނާ ސިފަކުރިއެވެ. އަދި ގޯތި ލިބުމަކީ ހަޤީޤަތަކަށް ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ބުނަމުން ދަނިކޮށް އެކަމުގެ އަސްލު މިހާރު އެނގިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މިއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް ބުނަމުން ދަނިކޮށް މިކަން މިވީ. މި ދުވަސް ފެނިފައި މިއޮތީ. މިއީ އޮތްތަނެއްކަން ވެސް އެނގުނީ. ގޯތިވެސް ލިބުނީ. ތެންކްޔޫ. ބައިވަރު ސަރުކާރުތައް އައިސްފި، އޭޖް ހުސްވަނީ އެކަމަކު އިބޫކޮށްދިން ކަންތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ
ފާތިމަތު ރަޝީދާ

އޭނާގެ ފިރިމީހާވެސް ވަނީ ގޯތި ލިބުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރިކަމެއް ކަަމަށް ބުނެފައެެވެ. އަދި މިއީ ހުވަފެނެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ހަޤީޤަތެއްކަން މިހާރު އެނގޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގޯއްޗާއި މި ހަވާލިވީ މި. މި ހުރިހާ ކަޑަ ޖަހާފަ. ވަރަށް ގިނަ ސަރުކާރުތަކުގައި ފްލެޓަށް ވެސް ލަން. ނުލިބޭ. ލިބޭނެ ގޮތެއް ނުވޭ. ނަމަވެސް އިބޫ ވެރިކަމަށް އައިސް މިކަން މި ކޮށްދިނީ
ރަޝީދާގެ ފިރިމީހާ

ގޯތި ލިބުނު އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަށް މިއަދަކީ ޖަޒުބާތީ ދުވަހެކެވެ. ސަބަބަކީ އަނބިމީހާ އާއި ކުދިންނާއެކު 10 ފޫޓު 10 ފޫޓު ގޮޅިއެއްގައި އުޅުނު ދިރިއުޅުން މުޅިން ބަދަލުކޮށްލުމެވެ. މިއީ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ލިބުމަށް އެދި އޭނާ ކުރި ދިގު އިންތިޒާރާއި، ގޯއްޗަށް އެދި އޭނާ ދުށް ހުވަފެނެއް ހަޤީޤަތަކަށްވެގެން ދިޔަ ދުވަހެވެ.

ވަރަށް އުފާވޭ ލިބުނީމަ. ވަރަށް އުފާވޭ ހަމަ. މިއީ ވަރަށް ދުވަސްވަންދެން ކުރި އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން. ވަރަށް ދަތިކޮށް އުޅުނީ. އަނބިންނާއި ކުދިންނާއެކު 10 ފޫޓު 10 ފޫޓު ގޮޅިއެއްގައި ވަރަށް ދަތި. އެެހެންވީމަ ވަރަށް އުފާވޭ މިތަން ލިބުމުން
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ސަރުކާރުގެ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވި 19639 މީހުންނަށް ގޯތި ލިބެއެވެ. އެއީ 9000ށްވުރެ ގިނަ ބިމެވެ. ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން 1351 ބިން، ގުޅިފަޅުން 2218 ބިން އަދި ގިރާވަރު ފަޅުން 5432 ބިން ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 9001 ގޯއްޗެވެ. މި ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އަކަފޫޓާއި 1650 އަކަފޫޓާއި 2050 އަކަފޫޓުގެ ގޯތިތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުޅުމާލެއާއި، ގުޅީފަޅާއި ގިރާވަރު ފަޅުންނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން 2450 އަކަފޫޓުން ފެށިގެން 4000 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ގޯތިތައް ދޫކުރާނީ ހުޅުމާލެއާއި ގުޅިފަޅުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
0%
50%
0%
25%
ކޮމެންޓް