ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 07:24
ގައުމީ ޕޭމަންޓް ނިޒާމް 'ފަވަރަ' އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ގައުމީ ޕޭމަންޓް ނިޒާމް 'ފަވަރަ' އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް
ނާއިބު ރައީސްގެ އިލްތިމާސަކީ އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުގެނެސް އިޤްތިޞާދު ދެގުނަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 
މި ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުން ފިންޓެކް އަދި އީ-ކޮމާސްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ
 
އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުގެނެސް އިޤްތިޞާދު ދެގުނަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާ ކަމަށް ނާއިބް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ނައިބު ރައީސް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމަށް ގެނައި ބަދަލު މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

އީޖާދީ މަސައްކަތްތެރި ޒުވާނުން އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުގެނެސް އިޤްތިޞާދު ދެގުނަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

ނާއިބް ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އިޤްޠިސާދީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، އަދުގެ ދުނިޔެ މިސާލުޖަހާފަދަ "ސްމާޓް ނޭޝަން" އަކަށްވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ތައާރަފްކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. މި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވަނީ ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ފައިހަމަކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމަށް ގެނައި ބަދަލު މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ފައިހަމަކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮގުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަންކަމުން ކުރިއެރުމުގެ މުހިންމުކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުން މަސައްކަތްކޮށްގެން އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުގެނެސް އިޤްތިޞާދު ދެގުނަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރުޞަތުތައް ފުޅާކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ.

Advertisement

މި ޙަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވިދާޅުވީ ޤައުމު ބިނާވެގެންދަނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަކެއް އެންމެން ގުޅިގެން ކޮށްގެންކަމުގައެވެ. އަދި ޤައުމެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އާބާދީ ކުޑަކަމަށް ނުބަލައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ގޮވާލެއްވިއެވެ. އަދި އީޖާދީ ވިސްނުންގެނެސް ޤައުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ޤައުމަށްޓަކައި އެކި ދާއިރާތަކުން ވިސްނުން ބަހައްޓައި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ބާރުއެޅުއްވިއެވެ.

"ފަވަރާ" މޯލްޑިވްސް އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުވެ، އެ ޚިދުމަތްތައް އެންމެންނަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި އިތުރަށް ލުއިފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި މި ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުން ފިންޓެކް އަދި އީ-ކޮމާސްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް