ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 22:31
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓި އާރުއޯ ޕްލާންޓްގައި
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓި އާރުއޯ ޕްލާންޓްގައި
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތައް
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން އުފެއްދުމަށް ނައިބު ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
 
31 ރަށެއްގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށްގެންދޭ
 
ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ހުޅުމާލެއާއި ގުޅީފަޅާއި ތިލަފުއްޓާއި ގިރާވަރުފަޅަށް އަންނަ ތަރައްގީއާއެކު އެސަރަހައްދުތަކަށް ފެން ބޭނުންވާ މިންވަރު އަދި އިތުރުވަމުންދާނެ

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ހުޅުމާލޭގައި 3000 ޓަނުގެ ފެން އުފައްދާ އާރުއޯ ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ވަނީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އާބާދުވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ. ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ހުޅުމާލެއާއި ގުޅީފަޅާއި ތިލަފުއްޓާއި ގިރާވަރުފަޅަށް އަންނަ ތަރައްގީއާއެކު އެސަރަހައްދުތަކަށް ފެން ބޭނުންވާ މިންވަރު އަދި އިތުރުވަމުންދާނެކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން އަދި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއަށް ހިންދެމިލެވެން ނެތްކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދޭތެރެއަކުން ހީވި ކޮންމެސް ތަނަކުން ފެން ގެންނަންޖެހިދާނޭ. ނަމަވެސް މިހާރު 3000 ޓަނުގެ ފެން އުފައްދާ ތަނެއް ހެދިގެންމިދިޔައީ. ނަމަވެސް މުޅި މާލެ ސަރަހައްދު ތިލަފުށީގައި ހެދޭ ބަނދަރާއި ގުޅީފަޅާ ގިރާވަރުފަޅު ތަރައްގީވާއިރު އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް އޮންނާނީ ފެނާ ކަރަންޓް. އެހެންވީމަ ކުރިޔަށް އޮތް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަސްތެރޭގަ ފުލް ގިއަރުގަ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.
ފައިސަލް ނަސީމް / ނައިބު ރައީސް

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް ރައްޔިތުންނަށް ދަތިނުވެ ކުރިޔަށްދަނީ އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުންކަމަށާއި، އެކަން ފާހަގަކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ހަމައެކަނި ކުރަމުންދަނީ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން 31 ރަށެއްގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހުރިހާ ކަމަކީވެސް ގިނަ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ ކަމެއްކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

1300އެއްހާ މުވައްޒަފުން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގަ މިހާރުވެސް އެބަތިބި. ވަރަށް ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ބައެއް މީ. އެހެންވީމާ އެކަންކަމަށް އަދިވެސް މީހުން ބޭނުންވާނެ. ރަށްރަށުގަ ހެދޭ ފެނާ ނަރުދަމާ ބެލެހެއްޓުމަށް މީހުން ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމާ މިއަދު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ދާއިރާއަށް މީހުން އުފެއްދުން.
ފައިސަލް ނަސީމް / ނައިބު ރައީސް

މީގެއިތުރުން ފައިސަލް ވަނީ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ އެހީތެރިކަން ގިނަ ކަންކަމަށް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މީހުން އުފެއްދުމަށްވެސް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް