ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 18:31
މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭންގައި ބޮޑުކޮށް ޔާމީންގެ ފޮޓޯ ޖަހާފައި
މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭންގައި ބޮޑުކޮށް ޔާމީންގެ ފޮޓޯ ޖަހާފައި
ޕީޕީއެމް
މަގޭ ރިޕޯޓް
ފޮޓޯތަކުން ކެންޑިޑޭޓަކީ ކާކުކަމެއް ސާފެއް ނޫނެވެ.
 
ކެންޑިޑޭޓަށްވުރެ ބޮޑަށް ޔާމީންގެ ޕޯސްޓަރުތަކުން ހައިލައިޓްވޭ
 
މުއިއްޒުގެ ޕާޓީގެ ކުލައިގެ އަސަރެއްވެސް ކެމްޕޭނުން ނުފެނޭ

ފެހި ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ބޭއްވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުތަކުގެ ތެރެއިން މި ފަހަރު ފެނިގެން މިދަނީ އެހާ ފޯރި ގަދަ އިންތިހާބެކޭ ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. ސަބަބަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތައްމިނަށް މިނިވަންކަން ދީފައި އޮތް އިރު ވެސް ރަނގަޅު އޮއްޓަރުހުރި މީހަކު ނެރެވިފައި ނެތުމުންނެވެ. ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ފިޔަވައެވެ. ކެމްޕޭން ވަރަށް ވެސް ފޯރިގަދައެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި މި ބަލާލަނީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކުއްލިއަކަށް ފާޅުވި ކެންޑިޑޭޓަކަށެވެ. ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ. ޕީޕީއެމުން އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުން މާޔޫސްކޮށްލާ ޕީޕީއެމްގެ ތާރީޚު އަލުން އިއާދަވާ ހާދިސާ ތަކުރާރުވެދާނެކަމަށް މެންބަރުން ތިބީ ބިރުންނެވެ. ކޮންމެއަކަސް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ބާއްވައިގެން ޕީޕީއެމަށް ހަދާނެ އެެއްޗެއް ހަދައިފިއެވެ. ކަފުން ވެސް ގަނެފިއެވެ. ޕީޕީއެމް ގެއްލިދާނެކަމަށް މާކުރިން އުފެއްދި ޕީއެންސީން މިހާރު ދަނީ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތަންތަނަށް ވަރަށް ދަތުރުކުރެވިއްޖެއެވެ. ކުރިމަތިލާފައި ތިބި 8 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެ ޕާޓީއެއްގެ ކުލައެއް ފެނިގެންދަނީ 4 ވަރަކަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެއެވެ. އެންގެ ކުލަގަދައީ އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެއެވެ. ދެން ފެންނަނީ ޕީޕީއެމްގެ ކުލައެވެ. އެކަމަކު އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމައްޗެއް ވެސް ނުލައެވެ. އެމްއެންޕީއާއި ޖޭޕީގެ ކުލަތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފެނެއެވެ. ދަޑިމޮކްރެޓްސްގެ އަސްލު ކުލައަކީ ކޮބައިކަން ބައެއް ފަހަރު ނޭނގެއެވެ.

ދެން ހުރީ ޕޯސްޓަތުތަކާއި ބެނާތަކެވެ. ހަމަ މިކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ރަށްރަށުގެ މަލަތިންނާއި ރަށުތެރެއިން ފެންނަ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިންމޭޓުގެ ޕޯސްޓަރުގައި ކުންޏެއް ޖެހިފައި ހުންނަ ކަހަލައެވެ. ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިންގމޭޓަށްވުރެ ފާޓު ފުޅާކޮށް އެހެން ބޭފުޅަކު ފެނެއެވެ. ކުރިމަތިވެސް ނުލައްވާ އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ބޭފުޅެކެވެ. މާ ފަހަތުން ފުސް ގޮތަކަށް މުއިއްޒު ފެނެއެވެ.

Advertisement

ބައެއް ފަހަރު އެތަނުން ކެންޑީޑޭޓަކީ ކާކުކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ޔާމީނުކަމެއް މުއިއްޒުކަމެއް ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ސާފެއް ނޫނެވެ. ޔަގީންވާ ކަމަކީ ޕީޕީއެމުން ކުރިމަތިނުލާ ކަމެވެ. ޕީއެންސީން ޕީޕީއެމް ކިޑްނެޕްކޮށް އެ ފުރުސަތު ނުދިން ކަމެވެ. ބާޒެއްހެން އައިސް މުއިއްޒު ޓިކެޓް ޖަހައިގަތްކަމެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ސެނެޓުގައި ހިނގައިދިޔަ ޑްރާމާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެއެވެ. އެވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތީމެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ޔާމީންގެ ފިކުރަކީ މުއިއްޒުކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތް ކޮށް ކެމްޕޭން ވެސް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މުއިއްޒު ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެ ހުރެ ކެމްޕޭން ކުރާ އިރު، ކެމްޕޭން ޖަލްސާއަކުން އެ ޕާޓީގެ އެންމެ ދިދައެއްވެސް އަދި ކުލަކޮޅެއް ހޭކިފައި އޮތް ފޮތިކޮޅެއްވެސް ދަމާފައި ނުހުރެއެވެ. ފެންނަނީ ހުސް ފިޔާތޮއްޓެވެ. ފަހަތުގައި ހުންނަ ބެކްޑްރޮޕްގައި ޔާމީންގެ ފޮޓޯއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ވޯޓުލާދުވަހު ރައްޔިތުންނަށް އެ ފިޔާތޮށި ކުލަ ވޯޓު ކަރުދާހަކުން ނުފެންނާނެއެވެ. ޔާމީންގެ ނަމެއްވެސް ނޯންނާނެއެވެ. އެހެނަސް ކެމްޕޭންގައި ބޮޑު މަންޒަރާއި ކުލައަކަށް ދައްކަނީ މިއެވެ. މިހެންވެ ރައްޔިތުން ވެސް މިހާރު ތިބީ އޮޅިފައެވެ. ވާނުވާގައެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ މެންބަރުންނެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ކެމްޕޭން ފަށާ ކުދި ރަށްތައް ބާކީކޮށް ބޮޑު އާބާދީއަށް ގޮސް ކެމްޕޭން ވެސް ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ގިނަ ކަންކަން ފިއްޔާއި އަކުރު ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ. އަދި ނުވިތާކަށް ނަމާއި ލޯގޯއާއި ކުރެހުމާއި ޑިޒައިނާއި ގްރެފިކްސްއާއި މިހެން ގޮސް އ ން ޔ އަށް ހަމަ ކޮޕީއެވެ. ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ތަރުޖަމާން މާރިޔާ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް މުއިއްޒު އަކީ ހަމަ ކޮޕީކެޓެކޭ ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް އެބައޮތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް