ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 08:40
ސްޓާލިންކަށް ލައިސަންސް ހަވާލުކުރަނީ
ސްޓާލިންކަށް ލައިސަންސް ހަވާލުކުރަނީ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ސްޓާލިންކަށް ލައިސަންސް ދިނުން
ސްޓާލިންކަށް ލައިސަންސް ލިބުނު ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ
 
ސްޓާލިންކަށް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމާ އެކު، ރާއްޖޭގައި ހަތަރު ފަރާތަކުން އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭނެ
 
ލައިސަންސް ދޫކުރި ނަމަވެސް، އެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ދުވަހެއް އަދި އިއުލާނެއްނުކުރޭ

ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ސްޕޭސް އެކްސް އިން ހިންގާ "ސްޓާލިންކް" އަށް، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) އިން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފިއެވެ.

އެ ކުންފުންޏަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) ގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓެކްނޮލޮޖީއާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ ވަނީ ސްޕޭސް އެކްސްގެ ސީނިއާ ޑިރެކްޓަރު ގްލޯބަލް ލައިސަންސިން އެންޑް އެކްޓިވޭޝަން، ރަޔަން ގުޑްނައިޓްއާ ލައިސަންސް ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި ރާއްޖޭގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ހިދުމަތް ދޭ ދިރާގާއި އުރީދޫ އަދި ރާއްޖެ އޮންލައިންގެ އިސްވެރިންނާއި ރާއްޖޭގެ ޓެކް ކޮމިއުނިޓީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

މި ލައިސަންސް ދޫކުރީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ސެޓެލައިޓް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭ އެމެރިކާގެ ސްޕޭސް އެކްސް ކުންފުނި، ސްޓާލިންކްގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ސްޓާލިންކް ސާވިސް މޯލްޑިވްސް އަށެވެެ.

މި ނިންމުމާ އެކު، ރާއްޖެ މިހާރު ވެފައި ވަނީ ސްޓާލިންކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރި ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ގައުމަށެވެ. ލައިސަންސް ދޫކުރި ނަމަވެސް، އެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ދުވަހެއް އަދި އިއުލާނެއްނުކުރެއެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓާލިންކްގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވުމަކީ ލިބޭ ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރީ ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި އަތްފޯރާ އަގެއްގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް އާންމުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީއާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި، ސްޓާލިންކަށް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމާ އެކު، ރާއްޖޭގައި ހަތަރު ފަރާތަކުން އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭނެއެވެ. އެއީ ސްޓާލިންކްގެ އިތުރުން ދިރާގާއި އުރީދު އަދި ރާއްޖެ އޮންލައިންއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސްޓާލިންކް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކަށާއި ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ވެސް ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފުކޮށް، ވާދަވެރި މާހައުލެއްގެ ތެރެއިން ހެޔޮ އަގުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްތައް އާންމުންނަށް ދެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމަކީ ކޭމްގެ އަމާޒު ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް