ކ. މާލެ
|
23 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 07:17
ސްޕެއިންގެ ވަގުތީ ބޮޑު ވަޒީރު އަދި ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް
ސްޕެއިންގެ ވަގުތީ ބޮޑު ވަޒީރު އަދި ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް
ރޮއިޓާސް
ސްޕެއިން
މައާފަށް އެދުމަކުން ނުފުދޭނެ: ވަގުތީ ބޮޑުވަޒީރު ސަންޗޭޒް
 
ރުބިއެލްސްގެ އަމަލުން ސާބިތުކޮށްދެނީ ސްޕެއިންގައި ހަމަހަމަ ކުރުމާއި، އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި، އަންހެނުން އަދި ފިރިހެނުންގެ ހައްގުތައް ހަމަހަމަ ކުރުމުގައި އަދި ވެސް ދިގު ރާސްތާއެއް ކަޑަތުކުރަން އޮތްކަން

އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ސްޕެއިން އިން ކާމިޔާބުކުރުމުން ތަށި ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޯވަޑް ޖިނީ ހާމޯސޯ އަށް ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް ލުއިސް ރުބިއަލެސް ބޮސްދެއްވުމަށްފަހު، މައާފަށް އެދިވަޑައިގެން ނަމަވެސް، އެ ހިސާބުން އެކަން ނުނިމޭ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ވަގުތީ ބޮޑު ވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރުބިއަލެސް، ހާމޯސޯއަށް ބޮސްދެއްވި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރުމުން ފޯވަޑް ހާމޯސޯ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ބުނީ، އޭނާ އެކަމާ ގަޔާ ނުވާ ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ފާޑުކިއުން އަމާޒުވުމުން ރުބިއަލެސް ފަހުން ވިދާޅުވީ އެއީ ތަށި ލިބުމުގެ އުފަލުގައި، އުފާފާޅު ކުރަމުންދިޔަ ވަގުތެއްގައި އެދުމެއްނެތި ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހުރިހާ ގޮތަކުން ގޯހީ އޭނާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ސްޕެއިންގެ ފެޑަރޭޝަނުން ބަޔާން ނެރެ, މައާފަށް އެދެން ޖެހުނީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ރައީސް ރުބިއަލެސް އަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވުމުންނެވެ. އޭނާ އަށް ފާޑު ވިދާޅުވި އިސްވެރިންގެ ތެރޭގައި ސްޕޭންގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މިކުއެލެސްޓާ އާއި އިކުއިޓީ މިނިސްޓަރު އައިރީން މޮންޓޭރޯ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވީ، އޭނާ ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ކުޅުންތެރިން މޮޅުވުމަށް ކުރަން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ހަގީގަތުގައި ރުބިއެލްސްގެ އަމަލުން ސާބިތުކޮށްދެނީ ސްޕެއިންގައި ހަމަހަމަ ކުރުމާއި، އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި، އަންހެނުން އަދި ފިރިހެނުންގެ ހައްގުތައް ހަމަހަމަ ކުރުމުގައި އަދިވެސް ދިގު ރާސްތާއެއް ކަޑަތުކުރަން އޮތުން ކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ. އިތުރަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވީ އެކަމުގެ ތެރެއިން ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކަކީ ޤަބޫލު ކުރަން ދަތި ކަންތަކެއް ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ރުބިއަލެސް މައާފަށް އެދުނު ނަމަވެސް، ނުފުދޭ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވީ އެކަން ބަލައި ކުރިއަށް ދިޔުމުގައި ރުބިއެލްސް އަށް ފިޔަވަޅު ވެސް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ރުބިއަލެސް ފަހުން ވިދާޅުވީ ވޯލްޑް ކަޕް ފަދަ ބޮޑު މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުވުމުން ދެ ރަހުމަތްތެރިން ސަބަބެއް ނެތި ބޮސްދިނުމަކީ އެކަމުގެ މާނަ އޮޅުވާލަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ކަންކަން ހަޖަމްކުރަން ދަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް