ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 22:25
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ހިތާދޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް
ތަރައްގީއަށް ހިތާދޫގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް އިންތިޚާބު ކޮށްދެއްވާ: ރައީސް ސާލިހު
 
ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ތަރައްގީއަށްޓަކައި ބ. ހިތާދޫގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް އިންތިޚާބު ކޮށްދިނުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ބ. ހިތާދޫއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވެވި ބަނދަރު ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށަށެވެ. ހިތާދޫއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، އަދިވެސް އެރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ހިތާދޫގެ ބިން ހިއްކަވައި، ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރަށުގެ ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް، އިންޑޯ ކުޅިވަރާއި އިންޑޯ ޖިމް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުން ޕިކްނިކް ދިއުމަށްޓަކައި ހިތާދޫ ކައިރިން ރަށެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ހިތާދޫއަށްވެސް އަދިވެސް އެބަހުރި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް. ތަރައްގީއަށްޓަކާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާއިރުގަ އޭގެތެރޭން އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށްޓަކާ ބިން ހިއްކުން. ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ތެރޭގަ ބިން ހިއްކިގެންދާއިރު، މިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގަ ޕިކްނިކް ދާނެ ދަތުރުދާނެ ރަށެއް އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްގީ ކޮށްދޭނަން. އަދި ބިން ހިއްކުމަށްފަހު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހައުސިން ޔުނިޓް މިރަށުގައި އަޅައިދޭނަން. ރަށުގެ ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އިންޑޯ ކުޅިވަރާ އިންޑޯ ޖިމް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅައިދޭނަން. ރައްޔިތުން ދެން އެދުނު އަނެއް ކަމަކީ ބޯޓު ޔާޑެއް މިރަށުގަ އަޅައިދިނުން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިރަށުގަ ބޯޓު ޔާޑެއް ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގަ އަޅައިދޭނަން. އަދި ރަށުގެ ބޭނުންވާ ފުޓްސަލް ދަނޑަކާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް މިރަށުގަ އަޅުގަނޑުމެން އަޅައިދޭނަން.
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ގެނެސްދޭނީ މިސަރުކާރުން ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް އޮތީ މިސަރުކާރުގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް