ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 17:41
ހއ. މެދަފުށި
ހއ. މެދަފުށި
އެޓޯލްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދެ ރަށެއްގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ހުޅުވާލުން
ހއ. މެދަފުއްޓާއި ށ. ނަލަންދޫގައި ރިސޯޓް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
މެދަފުށީގައި ތަރައްގީކުރަނީ 120 އެނދުގެ ރިސޯޓެއް
 
ނަލަންދޫގައި ތަރައްގީކުރަނީ 200 އެނދުގެ ރިސޯޓެއް
 
މި ދެ ރަށް ކުއްޔަށްދެނީ 50 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

ހއ. މެދަފުއްޓާއި ށ. ނަލަންދޫގައި ރިސޯޓް ހެދުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ހއ އަދި ށ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ، އެ ދެ ރަށުގައި ރިސޯޓް ހެދުމަށް ހުޅުއްވާލައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް ގާނޫނުގެ ދަށުން މި ދެ ރަށް ކުއްޔަށްދެނީ 50 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 36 މަސްދުވަސް ނުވަތަ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކޮށް ނިންމަންޖެހެއެވެ.

11.74 ހެކްޓަރު ހުންނަ ހއ. މެދަފުށީގައި ތަރައްގީކުރަނީ 120 އެނދުގެ ރިސޯޓެކެވެ. މެދަފުށީގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ލޭންޑް އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް (އެލްއީސީ)ގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 875،000 ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހެއެވެ. އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަމުގައި 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.

63.99 ހެކްޓަރުގެ ށ. ނަލަންދޫގައި ތަރައްގީކުރަނީ 200 އެނދުގެ ރިސޯޓެކެވެ. ނަލަންދޫގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ލޭންޑް އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް (އެލްއީސީ)ގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހެއެވެ. އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަމުގައި 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.

ބީލަމުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި 50،000 ޑޮލަރު ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

މި ދެ ރަށުގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ހުޅުވާލިކަން ހާމަކޮށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުން އޮގަސްޓް 30 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11 ޖަހާއިރު އޮންނާނެކަމަށެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރ 21 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10 ޖަހާއިރުކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް