ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 12:44
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޕީއެލް ތެލުގެ ހިޔާނާތް
އެމްޕީއެލް ތެލުގެ ޚިޔާނާތް: ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުމުން، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 1 ރުފިޔާ
 
މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގައި އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް
 
އެމްޕީއެލްއަށް ނުލިބޭ ތެލަކަށް ބިލްތަކެއް ހަދައި ފައިސާ ނަގާފައިވޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަބަންދުގައި އެމްޕީއެލްގެ ތެރޭގައި ހިނގާދިޔަ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް ރަމްޒީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 1 ރުފިޔާ ނަގައިދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މި ހިޔާނަތް ހިންގާފައިވަނީ އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ސަރުކާރުގެ ތެޔޮ ކުންފުނި، ފިއުލް ސަޕްލައިގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެންކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވިފައެވެ.

މިމައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަބަންދުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ބެލުމަށް ހިންގުނު އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ތަކުން ކަމަށް ވާއިރު މި އޮޑިޓްތަކުން ވަނީ އެމްޕީއެލްއަށް ނުލިބޭ ތެލަކަށް ބިލްތަކެއް ހަދައި ފައިސާ ނަގާފައިކަން ހާމަވެފައެވެ.

މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އެމްޕީއެލްގެ އިންޓަރނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއްގެ އިތުރުން މިނިވަން އޮޑިޓަރެއްގެ ރިޕޯޓްތަކުން ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި މި ހިޔާނާތަކީ 2018 އިން ފެށިގެން އެކަން ހިނގަމުން އައި ކަމެއްކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މުވައްޒަފުން މިހާރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން އޭރު ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފަކު ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގައި އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ބުނެ، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ. އެ މައްސަލަ ނިމުނީ އޭނާއާ އެއްކޮޅަށެވެ.

Advertisement

ވުމާއެކު، އެމްޕީއެލްއިން އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ހައިކޯޓުގައި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުން ވަނީ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ގޯހެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އެކަށީގެން ނުވާ ބޮޑު ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވީ، އިޖުރާއަތާ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ސީދާ ލިބުނު ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާއަށް އަލުން ވަޒީފާ އިޔާދަކޮށްދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމި ނިންމުންވެސް ހައިކޯޓުން ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

ވުމާއެކު، އިޖުރާއަތާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ  ރަމްޒީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެއް ރުފިޔާ ނަގައިދޭން ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ޙުކުމް ކުރައްވާފައެވެ. އެ ފައިސާ ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް