ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 06:20
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޑީ ލެޗްނާ އާއި ޕޯލް ލެޗްނާ، މިއީ ތަކުރާރުކޮށް ރާއްޖެ އަންނަ ދެމަފިރިން
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޑީ ލެޗްނާ އާއި ޕޯލް ލެޗްނާ، މިއީ ތަކުރާރުކޮށް ރާއްޖެ އަންނަ ދެމަފިރިން
ލާޓޭ ލަގްޒަރީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ރާއްޖެއަށް "އެޑިކްޓް" ވެފައިވާ ދެމަފިރިން!
ޑީ އާއި ޕޯލް ރާއްޖެ އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ 2008ގައި ހަނީމޫނަށް
ރާއްޖެއަށް ޖެހުނު ލޯތްބާއެކު "އެޑިކްޓެޑް ޓު މޯލްޑިވްސް" ފެށި
މިއަދު ރާއްޖެއަށް އެހެން މީހުން "އެޑިކްޓް" ކުރުމަށް ޑީ ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެއްޖެއޭ ބުނުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ޓީވީ ޝޯތަކާއި ސީރީޒްތަކާއި ފިލްމުތަކުގައި ވެސް ދައްކަނީ ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ރާއްޖެއަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް މަންޒިލަށްވާއިރު ރާއްޖެއަކީ އެއްފަހަރު ޒިޔާރަތް ކޮށްލާފަދަ ޤައުމެއް ނޫންކަމަށް އެތައް ފަތުރުވެރިންނެއްް އިއްތިފާގުވެއެވެ. އެހެންވެ، އަހަރަކު ދެތިން ފަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިން ވެސް މިހާރު މަދެއް ނޫނެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޑަޔާން (ޑީ) ލެޗްނާ އާއި ޕޯލް ލެޗްނާ އަކީ ވެސް ރާއްޖެގޭ ރީތީ ކަމުގެ އަވައިގައި ޖެހިފައިވާ ދެމަފިރިންނެވެ.

ޑީ އާއި ޕޯލް އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެއައީ 2008 ވަނަ އަހަރު ހަނީމޫނަށެވެ. ރާއްޖެއަށް އެ ކުރި ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތް ޑީ ސިފަ ކުރަނީ "ލަވް އެޓް ފަސްޓް ސައިޓް" ނުވަތަ ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ލޯބި ޖެހުނު ގޮތަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއާއި އެ ދެމަފިރިންނާ އޮތް ގުޅުން އޭނާ ސިފަ ކުރަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއަރޕޯޓުން ނުކުތުމާއެކު ރާއްޖެއަށް ދެވަނަ ދަތުރެއް ކުރަން ބޭނުންވި ކަމަށް ވެސް ޑީ ވަނީ ބޭރުގެ މީޑިއާއަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައެވެ. ރާއްޖެއަށް ޖެހުނު މި ލޯތްބާއެކު ޑީ އާއި ޕޯލް ރާއްޖެއަށް ތަކުރާރުކޮށް ދަތުރުތައް ކުރަން ފެށިއެވެ.

ޑީ އާއި ޕޯލް ކްލައެންޓުންތަކަކާއެކުގައި - ލާޓޭ ލަގްޒަރީ

ރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އައިއިރު ޑީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ އެޗްއާރު ދައިރާގައެވެ. ދަރިން ލިބި ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލާއެކު އޭނާ ބޭނުންވީ ވަޒީފާއިން ދުރަށް ޖެހިލައި އޭނާ ގަޔާވާ ކަހަލަ ކަމެއް ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން، އޭނާއާއެކު އޭރު މަސައްކަތް ކުރި މީހަކާ ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކައެއްގެ ތެރެއިން އެންމެ ލޯބިވަނީ ކޯއްޗެއް ދެކެތޯ ސުވާލުކުރުމުން ޖަވާބުގައި ބުނެވުނީ ރާއްޖެ ކަމަށް ޑީ ބުންޏެވެ. ޑީގެ މި ލޯތްބާއެކު މިއަދު އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ޑެސްޓިނޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ކުންފުނި، "އެޑިކްޓެޑް ޓު މޯލްޑިވްސް" އުފެދިގެންދިޔައެވެ.

ޑީ އާއި ޕޯލް 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެތިން ފަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ. ހަމަ ރާއްޖެއާ ދުރުގައި ނުތިބެވިގެންނެވެ. ރާއްޖެއަށް "އެޑިކްޓް" ވެފައިވާތީއެވެ. ޑީ އޭނާގެ ވިޔަފާރިއަށް "އެޑިކްޓެޑް ޓު މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުން ނަން ދިނީވެސް މި ސަބަބާހުރެއެވެ.

އެޑިކްޓެޑް ޓު މޯލްޑިވްސްގެ ކޯ ފައުންޑަރ ޑީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޕޯލްއާއެކު - ލާޓޭ ލަގްޒަރީ

ޑީއަށް އޭނާގެ މި ވިޔަފާރި ފަށަން ޚިޔާލު އައީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ޕްލޭން ކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެގޮތުން، އޮސްޓްރޭލިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ޕްލޭން ކުރާއިރު އެހީތެރިވާން ރާއްޖެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހުރި މީހުން އެ ޤައުމުން ނުލިބޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. އެހެންވެ، އެ އެހީތެރިޔާއަށް ވާން އޭނާ ނިންމިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ހޭދަ ކުރާ ޗުއްޓީތަކުގައި ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ދިވެހިންނާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށް، އެންމެ ފަހުން އެދެމަފިރިންގެ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނަށް ވެސް އެފަދަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހުނީ ޑީއަށެވެ. ޑީ ބޭނުންވީ އޭނާއަށް ރާއްޖެއިން ފެނުނު ރީތިކަން އެހެން މީހުންނާ ވެސް ހިއްސާ ކުރާށެވެ. ޑީގެ އަމާޒަކަށްވީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ދަތުރުކުރާ އެހެން މީހުންނަކީ ވެސް އެދެމަފިރިންނެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެއަށް "އެޑިކްޓް" ވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ.

"އެޑިކްޓެޑް ޓު މޯލްޑިވްސް" އަށް 8 އަހަރުވެފައިވާއިރު ޑީގެ އަމާޒު ވެސް ދަނީ ހާސިލް ކުރެވެމުންނެވެ. އޭނާގެ ޑެސްޓިނޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ތަކުރާރުކޮށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ޑީ ފަދައިން ރާއްޖެއަށް "އެޑިކްޓް"ވެފައިވާ އޭނާގެ ކްލައިންޓުންތަކެއް - ލާޓޭ ލަގްޒަރީ

ޑީ އާއި ޕޯލް އަކީ ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމުގެ އަވައިގައި ޖެހުނު ހަމައެކަނި މީހުންނެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖެއަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ މީހުން ވެސް އެބަތިއްބެވެ. މިގޮތަށް ތަކުރާރުކޮށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއަކު ވެސް ބުނަނީ ރާއްޖެއަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރާއެކު ހިތުން ޖާގައެއް ރާއްޖެއަށް ދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަމަކީ ދުވަހަކު ވެސް ނުފެންނަ ފަދަ ރީތިކަމެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެއިން ދާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ.

މިގޮތަށް ތަކުރާރުކޮށް އަންނަ ފަރާތްތަކަކީ ހަމައެކަނި ރިސޯޓުތަކުގައި ތިބެން ބޭނުންވާ މީހުންނެއް ވެސް ނޫނެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި ކެއުމުގެ ކަންކަން ވެސް މި ފަތުރުވެރިން ތަޖުރިބާކުރެއެވެ. ދިވެހިންގެ ހިތްހެޔޮކަމާއި އެކުވެރިކަމަކީ ވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ތަކުރާރުކޮށް އަންނަން ބޭނުންވާ ސަބަބެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް