ކ. މާލެ
|
20 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 19:06
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝިނަލް އެއާޕޯޓް-- ފޮޓޯ : ޔޫސުފް ސޮފްވާން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝިނަލް އެއާޕޯޓް-- ފޮޓޯ : ޔޫސުފް ސޮފްވާން
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
އޮން އެރައިވަލް ވިސާ
ރާއްޖެއިން ކިރްގިސްތާނަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޭން ނިންމައިފި
 
މިއީ ކިރްގިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޭ ޚާއްސަ އަހައްމިއްޔަތުކަމުގެ ރަމްޒެއް
 
30 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކިރްގިސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރާނަމަ ވިސާ ނަގަންޖެހޭ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކިރްގިސްތާނަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ, ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް އޮންނަ ފަރާތްތަކުން ކިރްގިސްތާނަށް ދަތުރުކުރާނަމަ، އެ ގައުމަށް އެތެރެވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެ ގައުމުގައި ތިބެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ގޮތަށް ވިސާއާނުލައި ކިރްގިސްތާނަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދީ 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2022ގައި ކިރްގިސްތާނާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. މިއީ ޓޫރިސްޓް ވިސާއެކެވެ.

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ވިސާ އޮން އެރައިވަލްކޮށް ދިނުމަށް ކިރްގިސްތާނު ސަރުކާރުން ނިންމި ނަމަވެސް، 30 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކިރްގިސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރާނަމަ, ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ދިވެހިން ކިރްގިސްތާނަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަކާ ގުޅޭ ވިސާއެއް ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކިރްގިސްތާނަށް ދާ ދިވެހިންނަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެކެނީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ރަހުމަތްތެރި ގުޅުމާއި، ކިރްގިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޭ ޚާއްސަ އަހައްމިއްޔަތުކަމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކިރްގިސްތާނަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޭން ނިންމަައިފައިވާއިރު، 13 ޖުލައި 2023ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން މިސްރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޭން ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި 07 އޯގަސްޓް 2023ގައި ސައޫދި އަރަބިއްޔާއިން ޓޫރިސްޓް ވިސާގެ ލުއި ދިން 8 ގައުމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމަނާފައި ވެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިސްވެ ހުންނަވައި ދަނީ ބޭރުގެ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އެގައުމުތަކުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، މުހިންމު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ. ނަތީޖާއެއް ގޮތުން، ބޭރުގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދިވެހިންނަށް ދަތުރުކުރުމަށް ވަނީ ބޮޑެތި ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް