ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 13:32
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ ސިފައިންގެ އިސް ޖެނެރަލުންނާ ޕޫޓިން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 
މޮސްކޯގެ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ޗީފް އޮފް ޖެނެރަލްއަށް ފާޑުކިޔުންތައް މިފަހުން އަމާޒުވެފައިވޭ
 
މި ބައްދަލުވުންތަކާ ގުޅޭ މާ ގިނަ ތަފްސީލުތަކެއް ކްރެމްލިންއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
 
މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަސްކަރީ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާ ސަރަޙައްދެއްގެ ހެޑްކުއާޓަރސްގައި

ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރޭނާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާ ސިފައިންގެ ތެރެއިން އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކާ އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކްރެމްލިންއާ ޙަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަސްކަރީ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާ ސަރަޙައްދެއްގެ ހެޑްކުއާޓަރސްގައި ހުންނަވައިގެންނެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޕުޓިން ވަނީ މޮސްކޯގެ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ޗީފް އޮފް ޖެނެރަލް ސްޓާފުގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު އިސް ޖެނެރަލުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

މޮސްކޯގެ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ޗީފް އޮފް ޖެނެރަލްއަށް ވެގްނަރގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން މިފަހުން އަމާޒުވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ރަޝިއާ ދިފާއު ނުކުރެވޭކަމަށް ވެގްނަރއިންވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި ބައްދަލުވުންތަކާ ގުޅޭ މާ ގިނަ ތަފްސީލުތަކެއް ކްރެމްލިންއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް