ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 12:03
އާރުޓީއެލްގެ ޒޯން 6 ގެ ދަތުރުތައް ފަށާ ޒޯން 5 އާއި ވަނީ ގުޅުވާލާފައި
އާރުޓީއެލްގެ ޒޯން 6 ގެ ދަތުރުތައް ފަށާ ޒޯން 5 އާއި ވަނީ ގުޅުވާލާފައި
އެމްޓީސީސީ
އާރުޓީއެލް
އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށާ ހުވަދު އަތޮޅާއި ގުޅާލައިފި
 
ތިން އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާއި އެންސްޕާގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެ
 
25 އޯގަސްޓް 2023 އިން ފެށިގެން ފެރީ ރޫޓްތަކުން އަގު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
18 އޯގަސްޓް އިން 24 އޯގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް އާރުޓީއެލް ފެރީ ރޫޓްތަކުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެ

ދިވެހިރާއްޖެ ފެރީ ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ "އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯރކް" މަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ޒޯން 6 ގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ.

ޒޯން 6 ގައި ހިމެނެނީ އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި ހިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުނ،ް ޒޯން 5 ގއ. އަދި ގދ. އަތޮޅާއި ޒޯން 6 ހައިވޭލިންކް އަކުން ގުޅާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 18 އޯގަސްޓް އިން 24 އޯގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް އާރުޓީއެލް ފެރީ ރޫޓްތަކުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސިސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ހިލޭ ދަތުރު ކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކަސްޓަމަރުން ފެރީ ޝެޑިއުލަށް އަހުލުވެރިކޮށް މި ޚިދުމަތް ރަނގަޅަށް ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއެކު ކަސްޓަމަރުންގެ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމެވެ. އަދި ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ޖާގަ ހޯދުމަށް ގުޅާނީ އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ.

އާރުޓީއެލްގެ ޒޯން 6 ގެ ދަތުރުތައް ފަށާ ޒޯން 5 އާއި ވަނީ ގުޅުވާލާފައި - އެމްޓީސީސީ

އަދި 25 އޯގަސްޓް 2023 އިން ފެށިގެން ފެރީ ރޫޓްތަކުން އަގު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ރަސްމީކޮށް އަގު ނަގައިގެން ޚިދުމަތް ފެށުމާއެކު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ފެރީގެ ޖާގަ ދޫކުރުން ހުއްޓާލެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ. އަދި އެދުވަހުން ފެށިގެން ކަސްޓަމަރުން ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ އެ ކުންފުނިން އެކަމަށް ހާއްޞަކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އާރްޓީއެލް ޓްރެވެލް އެޕްއެވެ. އާރް.ޓ.ީއެލް ޓްރެވަލް އެޕް، އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރ އަދި ގޫގްލް ޕްލޭ ސްޓޯރއިން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

ރަސްމީކޮށް އަގުނަގައިގެން ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުނުކަމުގައިވީނަމަވެސ،ް ތިން އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާއި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) ގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ. އާރ.ްޓ.ީއެލް ފެރީތަކަކީ ޖުމްލަ 50 ފަސެންޖަރުންނަށް އަރާމު ކަމާއެކު ދަތުރުކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ އެއާކޮންޑިޝަން އުޅަނދުތަކެކެވެ.

އާރުޓީއެލްގެ ޒޯން 6 ގެ ދަތުރުތައް ފަށާ ޒޯން 5 އާއި ވަނީ ގުޅުވާލާފައި - އެމްޓީސީސީ

މި އުޅަނދުތަކުގައި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ވީލްޗެއަރ ސްޕޭސް އާއި ސްޓްރެޗަރ ސްޕޭސް ހުރެއެވެ. ޒޯން 5 އަދި ޒޯން 6 ގައި އަލަށް ފެށުނު އާރުޓީއެލް ފެރީ ރޫޓްތަކުގެ ޚިދުމަތް ހަފުތާއަކު ހަތް ދުވަހު އާރުޓީއެލް ބްރޭންޑްގެ 2 ސްޕީޑް ފެރީ މެދުވެރިކޮށް 2 ރޫޓަކުން ލިބޭނެއެވެ.

އާރުޓީއެލް ފެރީ ޚިދުމަތުގެ ޝެޑިއުލް އާރުޓީއެލް ވެބްސައިޓު އަދި އާރުޓީއެލް ޓްރެވަލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންނަމަ އެމްޓީސީސީގެ ހޮޓްލައިން 1650 އަށް ގުޅުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
18 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 13:42
ކޮރަކަލި
އިބޫސޯލިހު ތަފާތުވާނެ