ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 07:41
މީދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މީދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ތަރައްގީކުރުން
ރ. މީދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތް އަދި ހަތަރު ރަށެއްގައި ސިއްހީ މަރުކަޒު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުންފުނިތަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
މި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް 500 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ
 
މީދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް
 
ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މިސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން

ރ. މީދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް އަދި ހަތަރު ރަށެއްގައި ސިއްހީ މަރުކަޒު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުންފުނިތަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކުންފުނިތަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އއ. އުކުޅަސް ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް، ށ.ކަނޑިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް، ކ.ގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް، ށ.މާއުނގޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް އަދި ރ. މީދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.

އެގޮތުން އުކުޅަހުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފެޑޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 76,752,212.33 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ކަނޑިތީމުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސެންޓްރަލްް ލައިން ލިމިޓެޑާއެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 24،722،639.11 ރުފިޔާއަށެވެ.

Advertisement

ގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މިމަސައްކަތް އެކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 75،360،422.07 ރުފިޔާއަށްށެވެ.

މާއުނގޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މިމަސައްކަތް އެކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 24،366،944.64 ރުފިޔާށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މީދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 135,137,652.70 ރ (ސަތޭކަ ތިރީސް ފަސްމިލިއަން އެއްލައްކަ ތިރީސް ހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ދެރުފިޔާ ހަތްދިހަ ލާރި) އަށެވެ. އަދި މި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް 500 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާއި ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މިސަރުކާރުން އަންނަނީ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި 50 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އިތުރުން 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ފާއިތުވި 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން 21 މަޝްރޫއެއް ވަނީ ނިމިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް